Skoleleder-TR

I h.t. Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet, er ledere også omfattet af Aftale om TR/SU og Rammeaftale om MED.

 

TR

I h.t. Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet, er ledere også omfattet af Aftale om TR/SU og Rammeaftale om MED.

Valg af TR

Valg til TR, suppleant (og øvrige valg i den lokale forening) finder sted i første kvartal i lige år og er gældende i 2 år.

Da alle ansatte omfattet af overenskomsten har stemmeret til TR-valget (altså også ikke-medlemmer), skal TR-valget foregå i et forum, der ikke nødvendigvis er identisk med medlemskredsen lokalt.

Det er derfor nødvendigt at afholde et særskilt TR-valgmøde.

Da TR / suppleant ifølge hovedbestyrelsens vedtægtsforslag er født formand / næstformand i lokalafdelingen, anbefaler foreningen, at den ordinære generalforsamling holdes i umiddelbar forlængelse af TR-valget.

Før TR-valgmødet

Hovedbestyrelsen udskriver TR-valget ved mail / brev til samtlige forvaltninger og lokalafdelinger til afholdelse i første kvartal i lige år. Skolelederforeningen udsender i januar medlemslister til alle afdelinger.

Den lokale formand (TR) for Skolelederforeningen beslutter tid og sted for TR-valgmødet og indkalder til valget pr. brev / mail til alle ansatte under gældende overenskomst inden for undervisningsområdet. Det skal sikres, at alle medlemmer og ikke-medlemmer i god tid gøres bekendt med tid og sted for TR-valg.

Valgperiodens længde (2 år)skal fremgå af indkaldelsen.

TR-valgmødet

Den lokale formand (TR) leder valget.

Der skal vælges én tillidsrepræsentant i kommunen (distriktet) samt én suppleant for denne.

Medlemmer og stemmeberettigede ikke-medlemmer omfattet af gældende overenskomst har stemmeret til valg af TR.

Kun medlemmer er valgbare.

Formanden indleder med at gennemgå nedenstående formelle valgregler samt redegøre for, hvem der kan stemme, og hvem der kan vælges. Dernæst spørger formanden, om der er kandidater til funktionerne TR og suppleant.

Valgprocedure

Er der kun én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning.

Er der flere kandidater, foretages skriftlig afstemning.

Hvis en kandidat opnår absolut stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede (flertal af de afgivne stemmer - blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med), er pågældende valgt.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal, foretages ny afstemning.

Opnår en kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der kun stemmer på én kandidat, er denne valgt.

Bringer anden afstemning ingen afgørelse, foretages der en tredje afstemning mellem de to kandidater, der ved anden afstemning har fået flest stemmer (bundet omvalg). Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, på hvilke to kandidater der kan stemmes ved tredje afstemning.

Ved tredje afstemning er den kandidat, der opnår flest af de afgivne stemmer, valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Suppleant for TR vælges ligeledes efter ovenstående retningslinjer.

Efter TR-valgmødet

Umiddelbart efter valget indberetter den valgte TR relevante oplysninger på de valgte kandidater til Skolelederforeningen centralt. Til det anvendes formular på hjemmesiden

Hovedbestyrelsen godkender valget og anmelder det skriftligt over for kommunen.

Fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren bliver gjort bekendt med valget, træder TR-beskyttelsen i kraft- § 12, i Aftale om TR henholdsvis § 18 i Aftale om MED. Suppleanten er også omfattet af TR-beskyttelsen.

Foreningen anbefaler, at TR umiddelbart efter valget retter henvendelse til kommunen med henblik på en forhandling om tid og funktionsløn til varetagelse af TR-opgaver.

Det anbefales ligeledes, at R retter henvendelse til kommunen for at aftale faste retningslinjer for, hvordan retten til at få alle relevante oplysninger vedrørende løn- og arbejdsvilkår for alle omfattede af overenskomsten, kan implementeres.

Hvis Skolelederforeningens TR er medlem af et MED- / SU-udvalg i kommunen, er det altid som arbejdsgivers / kommunens repræsentant – altså på ledersiden. Funktionen TR ændrer ikke på det faktum.

Det er vigtigt i den givne situation at signalere tydeligt over for arbejdsgiver, hvornår TR er kommunens loyale ledelsesrepræsentant, og hvornår TR repræsenterer organisationen.

Efterfølgende generalforsamling

TR og suppleant er fødte medlemmer af afdelingsbestyrelsen som henholdsvis formand og næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne på generalforsamling i lige år jfr. foreningens vedtægter.


Tid til TR-arbejde

Se bilag 6 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg: "Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse" eller bilag 5 og § 14 i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Tillidsrepræsentantens primære opgaver er:

  • at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold
  • at fungere som talsmand for kollegaer overfor ledelsen
  • at varetage sine kollegaers tjenstlige, løn og pensions forhold?

Disse forpligtelser opfyldes ved, at tillidsrepræsentanten:

  1. holder sig orienteret om relevante love, cirkulærer, centrale og lokale aftaler med videre
  2. deltager i mødevirksomhed og kurser
  3. orienterer kolleger om ændringer i arbejdsvilkår med videre
  4. medvirker ved afklaring af uenigheder mellem forvaltning og skoleleder/mellemleder
  5. forhandler og indgår lønaftaler
  6. drøfter og forhandler ledelsesgrundlag i kommunen
  7. har løbende fokus på arbejdsmiljømæssige spørgsmå

Af bilag 6 i aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg "Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse" og bilag 5 og § 14 i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse fremgår, at der sker en afklaring af, hvor megen tid (ud over akut opståede situationer) der anvendes til tillidsrepræsentanthvervet.

Foreningen anbefaler, at der tages udgangspunkt i en grundtimetildeling og et antal timer pr. ansat under overenskomsten.


Løn til leder-TR

Se bilag 7 i Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse eller bilag 8 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg.

Det hedder heri og aflønning af tillidsrepræsentanter blandt andet:
"Til gavn for arbejdspladsen og de ansatte varetager tillidsrepræsentanter en række funktioner og opgaver i det lokale forhandlings- og medbestemmelsessystem, eksempelvis funktion som talsmand, deltagelse i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet og medvirken ved forhandling og aftale af lokale aftaler vedr. eks. løndannelse, seniorordninger og arbejdstid med videre.
Under forudsætning af, at den enkelte TR efter en konkret vurdering varetager disse opgaver, skal der mellem personaleorganisationen og den enkelte kommune indgås aftale om ydelse af funktionsløn til TR".

Der skal altså indgås aftale om funktionsløn (F-løn) til TR. Der er ikke nævnt noget om funktionslønnens størrelse. Funktionslønnen finansieres af lokale lønmidler. For at undgå eventuelle lokale problemer i den forbindelse anbefaler hovedbestyrelsen, at der som minimum spilles ud med funktionsløn til TR på 10.000 kr. årligt.

Det er således vigtigt, at TR lokalt henviser til foreningspolitiske udmeldinger i tilfælde af kritik fra medlemmer over, at TR skal have del i de fælles lønmidler.

Det hedder videre i protokollat og bilag 8:
"For tillidsrepræsentanter vil der desuden kunne indgås aftale – herunder forhåndsaftale – om at kompensere tillidsrepræsentanterne for det løntab / den mangel på lønudvikling, der måtte være en følge af, at vedkommende ikke har mulighed for at varetage funktioner eller erhverve kvalifikationer på lige fod med de kolleger, den pågældende er tillidsrepræsentant for."

Der er altså grundlag for at sikre TR samme lønudvikling som kollegerne.

TR har ikke samme muligheder som andre ledere for at påtage sig tværgående opgaver i kommunen. TR bør med andre ord oppebære et tillæg, der sikrer mod reel lønnedgang i forhold til kollegerne.

TR-funktionen betyder på sigt en faglig opkvalificering på mange områder. Det er derfor oplagt på sigt at søge at forhandle kvalifikationsløn.

Bemærk, at der også er mulighed for at forhandle tid og løn til suppleanten.