Tæt på

Foreningen forfølger i indeværende valgperiode 2012-14 to hovedspor: Et med fokus på ledelse og skole, og et med fokus på vores egen forening og organisering

I foråret efter seneste repræsentantskabsmøde var den nyvalgte Hovedbestyrelse samlet med sekretariatet på et visionsseminar for at lægge linjerne for de kommende års aktiviteter.

En af arbejdsoverskrifterne var "Alle taler om ledelse – Skolelederforeningen gør noget ved det", og måske ikke overraskende vil den dermed lovede indsats have forbindelse til skolen, vilkårene og udfordringerne ved at lede den og ikke mindst handle om foreningen og dens medlemmer.

Skole, ledelse og forening

Der var enighed om dels at forfølge et udadvendt ledelsespolitisk spor med fokus på ledelse og skole. Herunder give nye bud på ledernes vilkår og forudsætninger for at udvikle skolen og løfte ledelsesopgaven samt foreningens ledelsespolitik i forbindelse med kommende skole- og ledelsesreformer.

Hvad (mener vi) vil fx kendetegne ledelsesopgaven i de nye skolestrukturer, hvad vil ledelsens kerneopgaver og ledelsens betydning for skolens udvikling være? Denne del har både som mål at støtte medlemmerne i deres arbejde og styrke foreningens strategisk-politiske indsats i forhold til at præge den skolepolitiske proces.

Et andet mere internt organisatorisk spor vil også blive forfulgt med fokus på at identificere og udvikle Skolelederforeningens grundværdier, fælles identitet, faglige værdier og både foreningspolitiske strukturelle sammenhængskraft.

Her vil foreningens grundstruktur bl.a. få et servicetjek med henblik på at evaluere denne, identificere barrierer og muligheder for, at vi ikke kun har en af de bedste lederforeninger – men foreninger i det hele taget – i landet. Der vil skulle videreudvikles strategier i forhold til at styrke forbindelsen mellem foreningens centrale og decentrale funktioner – samt være attraktiv i forhold til nye medlemsgrupper.

I alle konkrete initiativer er det en grundlæggende ambition at inddrage foreningens leder-TR, alle øvrige lokalpolitisk aktive, inddrage flest mulige menige medlemmer samt samtænke projekterne med den aktuelle skole- og ledelsespolitiske dagsorden.

Projektarbejdet er i gang

Det nye indsatsområde Tæt på... ledelse, skole og forening (2012-14) ligger i forlængelse af tidligere større projekter: Kodeks for god Skoleledelse (2006-08), Det Gode Skolelederliv (2008-10) og Nye Initiativer (2010-12), og hovedbestyrelsen har fordelt sig ligeligt i to projektgrupper.

TæT på Ledelse og skole

Den ene gruppe, som har fokus på ledernes vilkår og forudsætninger for at udvikle folkeskolen og løfte ledelsesopgaven, består af Anders Balle (formand), Ole Stavngård, Michael Rasmussen, Jørgen Mandrup og Lars Olsen. Fra sekretariatet deltager konsulent Dorrit Bamberger

TæT på forening og organisering

Den anden gruppe, der primært vil se på Skolelederforeningens værdier, struktur, sammenhængskraft og varierende medlemsgrupper mv. består af Claus Hjortdal (formand), Birgit Petersen, Dan Christensen, Torben Mørup og Axel Bech. Fra sekretariatet deltager konsulent Peter Cort.

Begge grupper har holdt deres første møder, og nye arrangementer og initiativer er på vej. Men ellers er det som nævnt tanken hele tiden at forankre projekterne lokalt, gøre dem praksisnære. Det kunne ledelse, skole, forening være skabe en fremtidsdebat om, hvad er de største udfordringer? Hvordan bryder vi den sociale arv? Hvordan gør vi eleverne livsduelige? Hvordan hæver vi det faglige niveau? Og det kunne også være en debat om foreningens mål og formål.

Kerneopgaven og hvorfor logoet

Taler man om ledelse, skole og forening bliver det hurtigt en kompleks sag, som målet de nye projekter bl.a. er at komme tættere på. Vi skal ind i kernen, i maskinrummet. Hvordan spiller elementerne bedst sammen? Hvad er det, der virker?

Og hvorfor fungerer noget bedre end andet? Det er baggrunden for, at foreningen denne gang har valgt overskriften TÆT PÅ og at bruge DNA'et som blikfang. Både forstået som, at komme tæt på foreningens, skolens og ledelsens DNA, men også som en forening tæt på medlemmerne, en folkeskole tæt på elever, forældre og omverden, og at man som skoleleder er tættere på opgaverne, på undervisningen m.m.

Herudover handler det ikke mindst om at finde forbindelsen mellem de forskellige områder, hvilket den grafiske bearbejdning af DNA-molekylet med sin snoede opbygning og koblingspunkter søger at signalere... for at profilere foreningen og for at kommunikere vores aktiviteter ind- og udadtil.