Dilemmafilm og værktøj om ekstremisme

Skolelederforeningen har udviklet en række nye fiktive film - samt andet nyttigt materiale til brug for skolerne - om forebyggelse af ekstremisme.

Materialet på denne side er fra december 2019

 

Den nye materialepakke består af fem korte, fiktive dilemmafilm samt supplerende materiale.

Ideen bag det nye materiale er, at man som skole får en dialog om, hvordan arbejdet med børn, der på en eller anden måde er i mistrivsel, sker bedst muligt. Filmene lægger op til dialog om, hvorvidt skolen har det nødvendige beredskab - og i hvilke situationer, man kan og skal hente ekstern hjælp.

I den første film 'Breaking News' beskrives en alvorlig begivenhed, der kan have et ekstremistisk afsæt. Nyhedsindslaget giver ikke svar på, hvem hovedpersonerne er, hvad der egentlig er sket eller om baggrunden for hændelsen. De øvrige fire korte film kan anvendes sammen med Breaking News-indslaget. Her møder vi lærere, en SSP-vejleder samt en skoleleder og hører deres refleksioner. 

Filmene kan bruges på interne møder i ledelsen og til personalemøder og afdelingsmøder, hvor skolens nødvendige arbejde med elevernes trivsel kan gøre det relevant at sætte forebyggelse af ekstremisme på dagsordenen.

Breaking News (fiktion)
I denne fiktive film beskrives en alvorlig begivenhed, der kan have et ekstremistisk afsæt. Filmen kan bruges som afsæt for de fire øvrige film.
 


Dilemmafilm 1 - Den erfarne lærer (fiktion)
Refleksioner over en elevs bekymrende adfærd


Dilemmafilm 2 - Den nyansatte lærer (fiktion)
Tanker og usikkerhed om, hvordan man bedst handler i en konkret sag


Dilemmafilm 3 - SSP-vejlederen (fiktion)
Tanker om samarbejde omkring mistrivsel og bekymrende adfærd hos en elev i udskolingen

 

Dilemmafilm 4 - Skolelederen (fiktion)
Refleksioner om skolens arbejdsgange og beredskabsplan
 

Læs mere om materialet og projektet

Læs mere

“Ekstremisme – få øget kendskab til opmærksomhedspunkter og handlemuligheder i arbejdet med forebyggelse af ekstremisme. For dig som er lærer, underviser eller skoleleder!”
Læs mere her

Forebyggelse af ekstremisme – hvem gør hvad i Danmark
Indsatsen for forebyggelse af ekstremisme er kendetegnet ved samarbejde og koordinering mellem kommune og politi. Dette afspejler, at forebyggelse af ekstremisme ikke kun har et sikkerhedsmæssigt sigte, men ofte har et bredere velfærdsmæssigt perspektiv, hvor fokus på den enkeltes trivsel, personlige og faglige udvikling samt medborgerskab er et centralt element. Der er derfor ikke kun tale om at forebygge og afværge terrorangreb, vold og anden kriminalitet, men i lige så høj grad tale om at inkludere individer og grupper i det brede fællesskab samt at udvikle et fælles fagprofessionelt sprog, der kan bruges til at tale om og håndtere bekymringer.

I Danmark er der gennem flere år opbygget et solidt samarbejde på tværs af myndigheder og i stigende grad også civile aktører. Samarbejdet omfatter flere politisk-administrative niveauer og sektorer og foregår på både lokalt, regionalt og nationalt plan. Læs mere om de væsentligste aktører via linket her.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Her kan du læse om Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes baggrund, formål og aktiviteter.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme blev etableret som led i satspuljeaftalen for 2017. Formålet med centeret er at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering både nationalt, lokalt og online. Centeret understøtter således det forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.v.

Videnssyntese om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i 2017-18 fået kortlagt den aktuelt bedste viden om ekstremisme og radikalisering. Mere end 1.700 publikationer er blevet screenet, og 65 af dem er blevet udvalgt og skrevet sammen til et solidt vidensgrundlag i en videnssyntese.
Læs mere her

Nettets Vildveje
Magasinet Nettets Vildveje
– om løgn manipulation og propaganda online er målrettet forældre til unge og andre voksne, der har daglig kontakt med unge – lærere, klubpersonale o.a. Magasinet har til formål at skærpe læserens refleksion og kritiske stillingtagen til det de møder på nettet, med baggrund i grundtanken om, at digitalt dannede voksne har større forståelse for og mod til at håndtere, hvordan de kan hjælpe og vejlede de unge på nettet.

Omtanke Online
Omtanke Online
er et omfattende onlinebaseret undervisningsmateriale målrettet lærere, undervisere og pædagoger på grundskolens overbygning, ungdomsuddannelser og i fritidsklubber. Formålet med materialet er at understøtte dialogen om, hvordan man bør færdes online.

Lovgivning
Læs mere her,
hvor du kan få overblik over den mest relevante lovgivning i relation til forebyggelsen af ekstremisme. Herunder bl.a. om lovgivningen på undervisningsområdet, det sociale område og retsplejeområdet. Under sidstnævnte kan du orientere dig om § 115, som er en vigtig del af grundlaget for forebyggelsen i regi af SSP og Infohuset.

Demokratiske Fælleskaber
Læs mere her

Kontroversielle emner
Læs mere her

EMU
Demokrati og fællesskaber

DUU
Demokrati under udvikling

 

FAKTA OM PROJEKTET

  • Projektet er støttet af @lliancen, som er et partnerskab mellem PET, Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fællesråd, Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE).
  •  Projektet er økonomisk støttet af Trygfonden.
  • Filmene er produceret af filmselskabet Citizen Dane.
  • Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Søren Teglskov i Skolelederforeningen på mail: sote@skolelederne.org tlf.: 21 20 96 66, Dorthe Anthony i STUK på mail: dorthe.anthony@stukuvm.dk  tlf.: 33 92 51 34, Anders Bo Christensen fra Siri på mail: abc@siri.dk tlf.: 72 14 28 54