Med børne- og undervisningsminister Christine Antorini i spidsen ser det nu ud som om, at der er stor, opbakning bag Ny Nordisk Skole som en samlet bevægelse for en fælles skoleudvikling

Skolepolitikere fra regering og opposition, repræsentanter fra kommuner, interesseorganisationer, forskere, administratorer, praktikere og forældre. Ja, hele det danske uddannelsesjetset var over nogle dage i starten af august samlet til Sorømødet. Fra Skolelederforeningen deltog formand Anders Balle og næstformand Claus Hjortdal.

brneleg 250xDet var Antorini, der inviterede og fik lejlighed til at (gen)præsentere sine visioner og perspektiver for det danske skole/uddannelsessystem: Ny Nordisk Skole (0-18 år). Idéer og indhold, som deltagerne fik lejlighed til at arbejde med og videreudvikle, så der nu foreligger både mål, et manifest og nogle såkaldte dogmer for projektet.

"Vi bakker fuldt og helt op om Ny Nordisk Skole og jeg skal opfordre medlemmerne til at lade sig inspirere og være opmærksomme på, hvordan man lokalt kan indgå i samarbejdet om Ny Nordisk Skole. Vi vil hen over efteråret gøre, hvad vi kan for at få skoler til at deltage i processen, ligesom vi selvfølgelig vil understøtte lederne i deres udviklingsopgave med orientering og værktøjer ", siger Anders Balle.

Indre revolution og ydre?

Deltagerne på mødet i Sorø blev bl.a. afæsket et forpligtende 'ja' til spørgsmålet: "Er der behov for at revolutionere vores institutioner indefra, og er det muligt?", og man blev enige om tre overordnede mål for Ny Nordisk Skole, nemlig at:

 • Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.

Der blev desuden i enighed formuleret et manifest med 10 punkter for projektet, der kan bruges som inspiration for skolebestyrelser, lærere og ledere. Ny Nordisk Skole skal:

 • Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet byggende på det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske praksis med inspiration fra resten af verden.
 • Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evne til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på arbejdsmarkedet og i deres civile liv.
 • Sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. Alle børn og unge skal mødes med ambitioner. De skal inddrages som medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere skal stimuleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig.
 • Nå målet om et fagligt løft af alle med anvendelse af fremmeste viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale løsninger og ledelse.
 • Tage udgangspunkt i, at faglighed omfatter mestring af de enkelte faglige discipliner, evnen til at kombinere fagene, samt sociale, personlige og motoriske kompetencer.
 • Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen og den pædagogiske praksis.
 • Skabes af stadigt dygtigere professionelle, der tager ansvar for valg af metoder og arbejder systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle.
 • Udvikle rum og læringsmiljø, der bygger på og udstråler omtanke og faglig ambition, giver plads til leg og inspirerer til læring ved at overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme.
 • Etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv.
 • Ved sin undervisning, pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd i det daglige arbejde og virke i institutionerne gøre børn og unge til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund – socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk.

Manifestet er en slags udvidet formålsparagraf for folkeskolen og afspejler også den viden og forskning, der pt. er om, hvordan børns læring og dannelsesproces bedst fremmes.

Håndholdt skoleudvikling

Hensigten er, at der fremover skal arbejdes videre med Ny Nordisk Skole på skolerne. Til støtte herfor er tillige udarbejdet nogle dogmer, der anviser pligter og friheder i forhold til at udvikle sin skole, sit arbejde, sin ledelse på stedet – som udtrykker fælles holdning og værdier:

 • Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord.
 • Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes medudfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger.
 • Vi vil være metodisk velbegrundede og lægge vores pædagogiske praksis og undervisningen på bordet.
 • Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes og være villige til at ændre måden, vi arbejder på.
 • Vi vil fortælle verden om vores mål, metoder og resultater. Vi vil involvere omverdenen, forældre, børn og unge i vores arbejde ved at lægge det frem.
 • Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende. Vi vil arbejde for at gøre hinanden bedre.
 • Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis.
 • Vores eget dogme.

Udviklingsarbejdet skal primært udføres af ledelse og medarbejdere på institutioner og skoler på 0-18 års området. Tanken er, at ledelse og medarbejdere sammen beslutter at deltage ved at lave deres egen forståelse af manifestet og beslutte sig for mindst ét årligt udviklingsprojekt.

Skoler, der indgår i Ny Nordisk Skole, vil blive tilbudt en række værktøjer til at kvalificere deres udviklingsproces. Det indebærer bl.a. deltagelse i læringsnetværk med andre skoler og institutioner, deltagelse i faglige udviklingsseminarer samt mulighed for sparring til udvikling af vidensbaseret praksis.

Læs mere om tidsrammen, de regionale informationsmøder, som ministeren agter at holde på et roadshow i løbet af september måned. Datoer og tilmeldingsblanket til disse møder m.m. findes snart på projektets hjemmeside.

Se www.nynordiskskole.dk og www.uvm.dk 

Om projektet

Ny Nordisk Skole handler om at give vores dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser et fagligt løft, men ikke alene ske gennem nye lovforslag, nye rammer og nye strukturer.

Det er et tværgående forandringsprojekt for hele dagtilbuds- og undervisningssystemet, der med afsæt i danske og nordiske værdier´, skal inddrage, begejstre og støtte praktikere til at igangsætte forandringer for bl.a. at tage et opgør med at:

 • Den såkaldt negative sociale arv bliver ikke i tilstrækkelig grad brudt.
 • Mange børn og unge fra uddannelsesfremmede hjem, og særligt drengene, forlader folkeskolen uden tilstrækkelige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Der er for lav gennemførelse og for højt frafald i ungdomsuddannelserne.

En Ny Nordisk Skole-institution skal have som mål, at medarbejderne sammen vil løse disse udfordringer. At de vil gøre børn og unge dygtigere gennem mere målrettet pædagogisk praksis, der har et samlet fokus på at udvikle den brede faglighed med såvel kognitive, sociale og motoriske kompetencer som selvværd, selvtillid og identitetsdannelse.

En udvikling, der skal ske på skuldrene af det værdigrundlag, som børne- og undervisningsministerens dialoggruppe for Ny Nordisk Skole har nedfældet i mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole.

Da det er centralt med lokal opbakning og engagement, er det et krav, at der lokalt er opbakning til mål, manifest og dogmer fra mindst 85 procent af medarbejderne. Også institutionens ledelse og kommunalbestyrelsen (hvis det er en kommunal institution) skal bakke op.

De mest konkrete anbefalinger til praksis fra dialoggruppen bag Ny Nordisk Skole er, at den pædagogiske ledelse skal styrkes, og at der skal ske en kvalificering af indholdet i lærernes teamsamarbejde.

Kvalificeret teamsamarbejde har betydning for såvel elevernes resultater som arbejdsmiljøet. I et velfungerende teamsamarbejde, hvor der sker en reel drøftelse af undervisningen og reflekteres i fællesskab over proces og resultater, står ingen lærer alene med problemerne.
Ny Nordisk Skole skal "i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden", hedder det med lidt store ord.

Mere konkret er det, at Christine Antorini arbejder at gøre Ny Nordisk Skole til ikke kun et landsdækkende dansk, men et fællesnordisk projekt, hvilket flere af de nordiske lande har meldt positiv tilbage på.