Rekruttering og fastholdelse

Skolelederforeningens hovedbestyrelse har drøftet, hvad der er skal til for at kunne rekruttere og motivere medarbejdere og ledere til at blive i jobbet på landets folkeskoler. 
På baggrund af arbejdet har hovedbestyrelsen udpeget følgende indsatsområder.

Det skal være attraktivt at arbejde i folkeskolen

Landets skoleledere oplever i stigende grad udfordringer i forbindelse med rekruttering på såvel medarbejder- som skoleledelsesniveau. Antallet af uddannede ansøgere til lærer- og pædagogstillinger er faldende, ligesom der er færre ansøgere til skoleledelsesstillinger.
På nationalt plan omtales det som en del af rekrutteringskrisen, og underbygges også af en medlemsundersøgelse fra vores mediebank i efteråret 2022.

Staten og kommunerne skal tage ansvar ift. rekrutteringsudfordringerne, og give skoleledelserne gode vilkår og rammer for at lave den bedste folkeskole, der skaber læring og trivsel for børnene og de unge.

Alle folkeskolens parter i Sammen om Skolen må samarbejde om og bidrage til at løse rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne, og det bør drøftes i såvel det nationale som det lokale samarbejde.

Folkeskolen, skoleledelsen og lærer- og pædagogarbejdet har brug for en højere prestige. Vi skal have stoltheden over folkeskolen frem.

Vi opfordrer derfor til at:

Prioritere folkeskolen økonomisk

 • Staten skal sikre, at ressourcerne bliver på folkeskoleområdet
 • Kommunerne skal sikre tilstrækkelig ledelseskapacitet og tid til faglig ledelse

Give folkeskolerne mere fleksibilitet ift. lovgivningen

 • Staten skal sætte folkeskolerne fri til at organisere skoledagen og give fleksible ansættelsesmuligheder
 • Kommunerne skal understøtte folkeskolernes rekruttering via fleksible ordninger og efter de lokale forhold

Finde løsningerne i fællesskabet omkring skolen

 • Staten skal inddrage alle parter omkring folkeskolen i løsningerne
 • Kommunerne skal inddrage alle parter omkring folkeskolen ift. det lokale udfordringsbillede og løsningerne

Sikre gode uddannelses- og arbejdsforhold

 • Staten skal målrette læreruddannelsen, så den matcher folkeskolens virkelighed
 • Kommunerne skal udvikle lokale rekrutterings- og ledertalentforløb

Find inspiration til rekruttering og motivation af medarbejdere og ledere

Alle lokalformænd i Skolelederforeningen har bidraget til nedenstående idékatalog med bud på indsatser, der kan afhjælpe lokale rekrutteringsudfordringer og motivere medarbejdere og ledere til at blive i jobbet.

For at sikre en god rekruttering og fastholdelse:

 • Udarbejde og benytte et værktøj til brug ifm. ansættelsessamtaler – hvad gør hhv. en leder og en lærer god?
 • Afstemme gensidige forventninger mellem den nyansatte og skolen
 • Etablere onboarding-forløb for nye lærere og pædagoger vedr. teamsamarbejde, klasserumsledelse, forældresamarbejde, ambitionsniveau (nok er nok!)
 • Strukturere modtagelse og opstart for nye medledere og medarbejdere
 • Oprette en mentorordning
 • Prioritere vejledning af nyansatte
 • Prioritere faglig ledelse
 • Prioritere løbende kompetenceudvikling
 • Etablere, understøtte og deltage i netværk for skoleledelsen
 • Skabe attraktive medarbejder- og seniorordninger
 • Skabe et godt arbejdsmiljø sammen med de tillidsvalgte og drøfte lokale fastholdelsesstrategier, samarbejdet og fleksibilitet mv.
 • Overveje jobswop mellem skoleledere og lektorer fra professionshøjskolerne
 • Overveje, hvorvidt skoleledere kan undervise på læreruddannelsen og vejlede om fagkombination mv.

Ved rekrutteringsudfordringer:

 • Fravige målet om linjefagsdækning, således at lærere uden linjefag eller ikke uddannede lærere kan varetage undervisningsopgaver
 • Overveje ansættelse af ikke uddannede lærere, såfremt der ikke kan rekrutteres uddannede lærere og pædagoger med de rette kvalifikationer
 • Overveje mulighed for at hente ´fagligheder´- f.eks. pensionerede tjenestemænd og efterlønnere – som kan få privilegier

Partnerskaber og samarbejde

 • Skabe partnerskaber med lokale erhverv og ungdoms- og eftervidereuddannelser
 • Bruge de gode erfaringer fra samarbejdet med erhvervslivet, og gerne udvikle på dem til tættere partnerskaber
 • Etablere samarbejde med jobcenter
 • Skabe nationale skolepartnerskaber
 • Etablere samarbejde med de lokale foreninger
 • Etablere samarbejde med plejehjem

Digitale muligheder

 • Udnytte og udvikle mulighederne af virtuel og online-undervisning
 • Etablere digital skole til hjemmeundervisning
 • Etablere online-skole
 • Udarbejde flere projekt- og innovative online-opgaver til udskolingseleverne
 • Udvikle sprogundervisning – engelsk og tysk på nye måder
 • Benytte robotter i undervisningen om muligt
 • Blive en del af internationale virtuelle læringsmiljøer
 • Tilbyde online skolehjemsamtale som en mulighed for forældre

Lokale muligheder

 • Tænke folkeskolen som et minisamfund af det omkringliggende samfund
 • Inddrage lokalsamfundet
 • Inddrage lokale virksomheder


Elever og forældre som ressource

 • Arbejde på en kultur med elev til elev læring – det skaber værdi for eleverne og skolen og er med til at styrke fællesskabet
 • Lade udskolingselever bidrage til undervisningen (eleverne lærer af at formidle til andre)
 • Etablere legepatruljer
 • Lade forældre afholde kurser
 • Afsøge forældre som hjælpere til øvrige opgaver: Evt. trafik, mælk, mad, ture, og juleklip
 • Inddrage ældre og unge som undervisningsassistenter
 • Søge efter venskabsklasser i udlandet eller på tværs af landets regioner

Skolens organisering:

 • Etablere kommunale profilskoler, hvilket vil give volumen til at skabe nye faglige miljøer / fællesskaber
 • Overveje college-tanken fra USA: Aktiviteter efter skoledagen er med til at styrke sammenhold og chancelighed
 • Overveje kortere skoledage, da det så er lettere at dække undervisningen med lærere (kvaliteten bevares / styrkes)
 • Overveje hvorvidt 200 skoledage om året er det mest hensigtsmæssige?
  220 skoledage for at lette presset på elever og medarbejdere?
 • Overveje muligheden for en fire dages arbejdsuge

Hent idékataloget som en pdf (link)