Sammen om skolen
Læs mere om emnet: Nye lærerplaner

Baggrund

De senere års erfaringer har vist os, at det er svært at lykkes med intentionerne med skolen inden for de nuværende rammer. Samtidig ser vi ind i en fremtid præget af blandt andet større forandringshastighed og brug af teknologi. Det kalder på en drøftelse af, hvordan vi bedst fremmer elevernes dannelse, trivsel og faglige udvikling anno 2022, om folkeskolens ramme stadig er aktuel, eller om der er behov for forandringer.

Hvorfor behov for udvikling af nye læreplaner?

  • Erfaringerne fra de senere år viser, at vi ikke kan skabe meningsfulde rammer for undervisningens indhold gennem detailstyring.
  • Fælles Mål og deres forgængere er over tid blevet ramt af en markant ophobning af indholdskrav til undervisningen (”stoftrængsel”).
  • Fælles Måls karakter af ”outputmål” forstærker den aktuelle tendens til at indsnævre undervisningen, så opmærksomheden drejes væk fra brede, selvstændige kompetencer og over mod et for snævert fokus på viden og færdigheder.
  • Den begrænsede inddragelse af lærerne og deres praksiserfaringer i udviklingen af de eksisterende Fælles Mål betyder, at der både mangler vigtige perspektiver og viden, men også ejerskab til og engagement i rammen om undervisningen hos dem, der skal føre den ud i livet.

Formål

At udvikle en helt ny læreplansramme som erstatning for de nuværende Fælles Mål for folkeskolens fag og emner.

Den videre proces

Sammen med KL og Danmarks Lærerforening har vi fremsat et stærkt ønske om, at udviklingen af en ny læreplansramme gennemføres som en langvarig og grundig proces med solid inddragelse af alle relevante parter med henblik på at få alle perspektiver med og at opbygge ejerskab til både proces og indhold.