Claus Hjortdal om udsatte elever: Tidlig indsats kræver ressourcer

”Vi skal støtte og vejlede de udsatte unge med en forebyggende indsats. Det kan blandt andet ske ved at sætte tidligt ind og med øget vejledning. Også udvidede praktikforløb, hvor eleverne får prøvet sig selv af i forskellige faglige sammenhænge, kan være med at til hjælpe de unge på vej,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Claus Hjortdal ser positivt på anbefalingerne til fremtidens ungdomsuddannelse, som regeringens ekspertgruppe fremlægger i dag.

Baggrunden for anbefalinger er, at en ud af fem unge syv år efter 9. klasse ingen uddannelse har ud over skolen. 70.000 unge mellem 15 og 29 år har hverken ungdomsuddannelse eller job, og 73 procent af de unge, som har påbegyndt et forberedende tilbud efter grundskolen, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 23 år.

Ekspertgruppen har set på, hvordan vi bedst løfter de svageste elever og får dem i gang med en uddannelse eller et job.

”Vi skal støtte de unge, så godt vi kan. Vi skal dog huske, at en tidlig og øget indsats kræver ressourcer. Den støttende hånd, som de unge har behov for, kræver tid og uddannelse af skolens medarbejdere,” siger Claus Hjortdal.


Fra pressemøde i dag, hvor anbefalingerne blev præsenteret.

LÆS OGSÅ: 10. KLASSE SKAL STYRKES

Ekspertgruppen foreslår blandt andet:

  • Kommunerne skal samle indsatsen ét sted, så det er nemmere for den unge at overskue mulighederne. ’Den kommunale ungeindsats’ skal samle vejledningsfunktionerne, pædagogisk-psykologisk rådgivning, specialpædagogisk støtte mv. med den unge som fælles mål. 
  • Den nuværende 95-procentsmålsætning afløses af en 100-procentsmålsætning, hvor 90 procent af en årgang har gennemført en uddannelse seneste ved det 8. år efter undervisningspligtens ophør, og de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse (10 procent), skal opnå erhvervskompetence bl.a. via beskæftigelse.
  • Et nyt forberedende uddannelsestilbud, som består af tre linjer: Produktionsskolelinje, almenlinje og erhvervslinje. 
  • Den tidlige indsats i grundskolen skal styrkes over for de unge, som har behov for en ’hånd i ryggen’. 
  • En stærkere virksomhedskontakt i udskolingen samt mere udbredt brug af erhvervsklasser.

Med den nye ’kommunal ungeindsats’ og etableringen af nyt forberedende trestrenget uddannelsestilbud kan der blive tale om ganske omfattende omlægning af praksis.

Det har skabt usikkerhed på bl.a. erhvervs- og produktionsskoleområdet. Også finansieringen af den nye statslige-kommunale ungeindsats kan fx betyde ændringer af 10. klasses-tilbuddet, hvilket både DLF, Skole & Forældre og Skolelederforeningen har advaret mod.

Regeringen har meddelt, at det er for tidligt at tale om økonomi, og at man vil koncentrere sig om indholdet i anbefalingerne, som man har taget positivt imod. Senere på foråret vil regeringen komme med et konkret udspil om at organisere børne/unge-indsatsen på efter grundskolen på en ny måde.

Ekspertgruppen har formuleret i alt 47 anbefalinger. Læs mere på www.uvm.dk, hvor anbefalingerne kan læses