Inspiration ved skoleindskrivning i folkeskolen

Parterne bag initiativet 'Folkeskolen. Vores. Hele Livet' er enige om vigtigheden af at tydeliggøre folkeskolens styrker og det særlige, folkeskolen kan. Det handler bl.a. om et stærkt fællesskab og en lokal forankring.

Selve skoleindskrivningen i november måned kan være en god anledning til at tage særlige initiativer lokalt.

Derudover skal der naturligvis også arbejdes mere langsigtet.

Nedenfor følger en række idéer til lokale handlinger vel vidende, at der er stor forskel på, om man er i byen eller på landet, i et område med stor eller mindre tilslutning til folkeskolen osv.

Idéer i forbindelse med selve skoleindskrivningen:

 • Gør tydelig reklame for skolernes informationsmøder gennem omtale i lokale medier
 • Synliggør skolernes værdier, faglighed og trivsel lokalt – hvorfor vælge den lokale folkeskole?
 • Betalingsopslag på sociale medier i forbindelse med skoleindskrivning (man kan for et meget beskedent beløb målrette et opslag til bestemte grupper, fx familier med mindre børn)
 • Husstandsomdelt materiale om såvel den lokale folkeskoles værdier, faglighed og trivsel som informationsmøderne i forbindelse med skoleindskrivning
 • Mulighed for direkte indskrivning på skolen (der stilles digitale medier til rådighed). Samtidig med indskrivningen møder forældrene SFO, ser 0. klasses lokaler, møder børnehaveklasseleder og pædagog og/eller afd. Leder for SFO/indskoling

Langsigtede idéer til dialog med forældrene:

 • Skoler og daginstitutioner tager et fælles ansvar i forhold til at gøre skole/SFO/daginstitution til lokalområdets samlingspunkter. Det kunne fx ske ved at skoler og daginstitutioner i fællesskab afholder legedage på skolens område med fokus på leg, bevægelse og kreative aktiviteter
 • Ugentlig eller månedlig fællesspisning for lokalområdet på skolen
 • Et øget fokus på samarbejdet mellem skoler og daginstitutioner i forhold til overgange for at skabe sammenhæng i børnenes liv, fx med udgangspunkt i børnefællesskaber, trivsel, leg og udforskning
 • Skolernes motionsdag – samarbejde med daginstitutionerne om kortere ruter for børnehavebørnene
 • Skolen (fx skoleledelsen, en lærer/børnehaveklasseleder og en pædagog fra indskolingen) deltager på et forældremøde i børnehaven og fortæller om skolens værdier og mål
 • Øget samarbejde mellem skolen og foreningslivet, så forældrene kommer på skolen, mens børnene er små, fx til forældre/barn gymnastik eller lign.
 • Vis elevernes arbejde frem i lokalområdet, inviter til udstillinger eller sørg for omtale i de lokale medier, vis hvad skolen og dens elever kan
 • Inddrag lokalsamfundet i skolen og undervisningen, fx i temauger, så forældrene kender skolen
 • Gør en særlig indsats på mellemtrinnet for at undgå, at eleverne forlader folkeskolen omkring 7. klasse 

Lokale eksempler på initiativer til inspiration:                    

Nørrebro, København: Brug Folkeskolen
I bestræbelserne på at modvirke og mindske segregering i københavnske folkeskoler arbejder Forældreforeningen Brug Folkeskolen for, at den lokale distriktsskole bliver det naturlige førstevalg for flere forældre. I starten foregik indsatsen udelukkende på Nørrebro. Siden da har foreningen samarbejdet med skoler på Amager og Bispebjerg og har i dag samarbejde med skoler på Nørrebro og i Sydhavnen.

På hjemmesiden kan man bl.a. lade sig inspirere af foreningens ”10 gode grunde til at vælge folkeskolen”, en skole-forældre håndbog og en rekrutteringshåndbog.

www.brugfolkeskolen.dk

Nørholm Skole i Aalborg Kommune er en lille skole under landsbyordningen. Skolen har bl.a. fokus på at inddrage lokalsamfundet i undervisningen, hvilket gøres løbende og særligt ved fire årlige temauger, som skolen afholder.

Kolding Kommune har taget initiativ til at lave en undersøgelse af kommunens udfordringer i forhold til tilslutningen til folkeskolen. Hvem vælger folkeskolen fra og med hvilke begrundelser? Undersøgelsen skal danne baggrund for en målrettet indsats for at få flere forældre i kommunen til at vælge folkeskolen.

Læs og print dokumentet som pdf