Rapport: Elevernes faglige deltagelse og interesse er steget

En ny rapport fra SFI viser, at andelen af elever med høj faglig deltagelse og interesse er steget med 3,5 procent fra 2014 til 2016. Det er meget positivt, at skolerne lykkes med at bryde den negative sociale arv og i endnu højere grad lykkes med at engagere etniske minoritetselevers faglige deltagelse, mener Claus Hjortdal.

Dansk og international forskning viser, at der er en stærk positiv sammenhæng mellem elevers engagement i skolen og deres faglige præstationer. Engagement skal forstås bredt og omfatter blandt andet aktiv deltagelse i undervisningen, gode lærer-elev-relationer, oplevelse af faglig anerkendelse, osv.

På den baggrund har SFI netop offentliggjort rapporten ’Elevernes faglige deltagelse og interesse’, som viser, at andelen af elever med høj faglig deltagelse og interesse er steget betragteligt fra 2014 til 2016.

Rapporten påpeger, at der er sket en positiv udvikling på flere områder:

  • Social baggrund betyder mindre nu
  • Etniske minoritetselevers faglige deltagelse overgår de etnisk danske elevers
  • Eleverne hører bedre efter i timerne og får oftere lavet lektier

Det er særdeles vigtige skridt i den rigtige retning, pointerer Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand.

”At skolerne både lykkes med at bryde den negative sociale arv, generelt i højere grad at motivere eleverne samt at løfte de etniske minoritetselevers faglige deltagelse og interesse er vigtige milepæle, som skolerne dygtigt har arbejdet hen imod”.

Også rapportens konklusion om at elevernes opmærksomhed i timerne og omkring lektiehjælp er øget, glæder Claus Hjortdal.

”På trods af at en anden undersøgelse indikerer, at forældre mener, at der i dag er mere uro i undervisningen, giver eleverne i denne undersøgelse udtryk for, at de i høj grad hører efter i timerne og oftere får lavet deres lektier.”

Rapporten peger også på, at der fortsat er grund til at rette særlig opmærksomhed på at sikre mere aktiv faglig deltagelse og interesse blandt drengene og til en vis grad også eleverne i udskolingen, da niveauet blandt disse elevgrupper ligger under de øvrige elevers.

Er reformen årsag til de positive resultater?

Forskerne vil ikke udelukke, at andre forhold end folkeskolereformen kan have indflydelse på resultaterne, men de ser dog tegn på, at folkeskolereformen er medvirkende til skabelsen af dem. Forskerne peger blandt andet på reformens krav om lektielæsning og faglig fordybelse i undervisningstiden, samt en tendens til, at udviklingen i elevernes faglige deltagelse og interesse har været størst på de skoler, hvor skolelederen vurderer, at de er nået længst med reformen sammenlignet med elever på andre skolerne.

Claus Hjortdal er dog forsigtig med at give reformen hele æren for de gode resultater.

”På skolernes har lærere, pædagoger og ledelse igennem længere tid målrettet arbejdet med at løfte elevernes faglige deltagelse og interesse, og det ser vi nu de gode resultater af,” siger Claus Hjortdal.

Læs rapporten

FAKTA OM RAPPORTEN

I rapporten besvarer SFI spørgsmålene:

1. Hvordan har elevernes faglige deltagelse og interesse udviklet sig fra 2014 til 2016, og har denne udvikling været større for nogle elever end for andre elever?

2. Hvad karakteriserer de skoler, hvor elever udviser særlig høj grad af faglig deltagelse og interesse? Er der fx sammenhæng mellem elevernes faglige deltagelse og interesse og skolernes implementering af specifikke reformelementer i 2016? Og hvad kendetegner de lærere, som elever med særlig høj faglig deltagelse og interesse undervises af?