De yngste elevers skoleoplevelse 

Som led i følgeforskningen på skolereformen har UVM offentliggjort en ny kvalitativ VIVE-rapport om de yngre elevers syn på folkeskolen, herunder hvad der motiverer og engagerer dem.

Det er en forholdsvis snæver rapport, da datamaterialet består af observationer af elever på 2. og 4. klassetrin fra kun seks klasser fordelt på tre skoler samt fokusgruppeinterview af elever, lærere samt enkeltinterviews med forældre.

Fokus er rettet mod eleverne, da forskningen hidtil påstår, at elevers motiverede deltagelse i skolen øger deres læring og faglige udvikling, ligesom en oplevelse af faglig udvikling bidrager til øget trivsel i skolen. Det bekræftes i den nye rapport

Analysen viser, hvordan god klasseledelse med tydelige forventninger og instruktioner samt en anerkendende tilgang til eleverne kan motivere dem til at deltage i de faglige og sociale fællesskaber. Det gælder uanset elevsammensætningen i den konkrete klasse.

Lærerne synes at lykkes bedst med god klasseledelse i klasser, hvor andelen af udfordrede elever er relativ lav. Det kommer fx til udtryk ved, at adfærdsregulerende teknikker effektueres med større virkning. 

Observationer og interviews viser, at betydningen af det sociale aspekt af klassemiljøerne fylder. Fx sniger konflikter fra frikvarterer sig med ind i klasselokalet og demotiverer eleverne, hvis ikke det håndteres. Omvendt gør gode oplevelser eleverne trygge og parate til at modtage undervisning.

I de klasser, hvor der er et synligt velfungerende socialt miljø, synes der at være bedre mulighed for, at eleverne kan fokusere på de faglige aspekter af skolen. 

I rapporten ses også på: Betydningen af larm og uro, elevernes ønsker om hjælp fra lærer eller kammerater, gode lærer-elev-relationer, bevægelse i undervisningen, it, lektiehjælp, faglig fordybelse og understøttende undervisning og forholdet mellem lærerstyring og elevernes selv- og medbestemmelse. 

Læs rapporten ”De yngste elevers hverdag i folkeskolen” på uvm.dk

Foto: Colourbox.dk