Formandsmøde: Status på folkeskolens økonomi

På Skolelederforeningens formandsmøde i dag blev myter og fakta om skolens økonomi diskuteret. 'Det er vigtigt, at samfund og politikere geninvesterer i folkeskolen", lød et af budskaberne fra foreningens lokalformænd, hvor også skoleledelsens vilkår samt inklusionsdagsordenen blev drøftet.

Ca. 75 lokalformænd/leder-TR for de lokale afdelinger samt formænd for foreningens faglige klubber var i dag samlet med hovedbestyrelsen til formandsmøde i DGI Byen i København. Til stede var også foreningens sekretariat.

Næstformand Dorte Andreas orienterede på mødet om mål og strategi i forhold til indsatsen ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ – lokalt og nationalt.

Med en indlagt makkerøvelse fik lokalformændene lejlighed til at dele lokale overvejelser om ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ med hinanden, og lokale erfaringer og konkrete initiativer blev nedfældet på plancher til inspiration.

’Vi har iværksat en kampagne, hvor skole/daginstitution profileres – reklamefolk står for det’ samt ’besøg i børnehaver med henblik på at rekruttere elever’ er nogle af de konkrete tiltag, man allerede er sat i værk rundt omkring i landet - og som blev skrevet på plancherne.

Den efterfølgende dialog blandt formændene pegede på, at der er et ønske om at fokusere på at tale folkeskolen op samt at holde særlig fokus på de lokale forskelle. Indsatsen bør styrkes lokalt, lød budskabet blandt andet.

Myter og fakta om skolens økonomi
Folkeskolens økonomi over tid blev fremlagt på mødet.

Fra 2009 til 2017 er antallet af lærere faldet med 15 procent, og elevtallet er faldet med fem procent, mens antallet af ledere i folkeskolen er faldet med 17 procent. Det kan sammenholdes med, at en undervisningstime er faldet med 22,5 procent siden 2009. Læg dertil, at der samtidig er kommet flere elever i klasserne.

Hvad kan vi som forening bruge tal om folkeskolens økonomi til?
På mødet blev det blandt andet fremhævet, at det på trods af økonomiske udfordringer går rigtig godt i folkeskolen, og at skoleledelsen har leveret gode resultater – og at det bør ses i sammenhæng med folkeskolens økonomi.

”Som skoleledere med et stort ansvar vil vi ikke klynke, men samtidig må vi gøre opmærksom på, at det er på tide, at vores samfund og politikere investerer mere i folkeskolen,” lød et af budskaberne.

Inklusion
Også inklusionsdagsordenen blev diskuteret. Det blev bemærket, at inklusionsprocenten er steget fra 94,2 procent i skoleåret 2010/11 til 95,2 procent i skoleåret 2016/17, og at der er store forskelle fra kommune til kommune, som ikke entydigt kan begrundes i socioøkonomiske faktorer.

Hovedbestyrelsen vil nu samle op på de input, lokalformændene kom med på dagens møde, hvor et af ønskerne var at grave et spadestik dybere i de økonomiske tal omkring inklusion.

Møder i de tværkommunale formandsnetværk
Undervejs i formandsmødet blev der afholdt møder i de tværkommunale formandsnetværk. Løn og arbejdsvilkår, samt arbejdsmiljø - herunder det psykiske arbejdsmiljø - optager flere af netværkene/de lokale foreninger lige nu.

Meldingen fra netværkene var, at netværkene fungerer godt og med stort engagement - dog med et svingende fremmøde i nogle netværk, samt at det fungerer godt, at formandsskab og hovedbestyrelse deltager i netværksmøderne.

Vilkårsundersøgelse
Sekretariatet orienterede om foreningens vilkårsundersøgelse, som netop har været udsendt til foreningens medlemmer via de lokale formænd. Vilkårsundersøgelsen bygger på foreningens politik om Kvalitet i skoleledelse og ledelsesvilkår. Der er spurgt til tid, rammer og vilkår, samarbejde, kompetencer, udviklingsmuligheder og trivsel.

1968 medlemmer, fordelt på 97 kommuner, har gennemført hele undersøgelsen, heraf er 767 øverste ledere og 1.201 mellemledere.

Vilkårsundersøgelsens hovedpointer blev fremlagt. Et af signalerne er, at ’tid’ er en udfordring for en væsentlig del af de medlemmer, som har besvaret undersøgelsen. Mange svarer, at de arbejder betydelig flere timer om ugen, end de kontraktmæssig er forpligtede til.

I den nyeste version af undersøgelsen er det muligt at trække rapporten for hver lokal afdeling og for hver stillingskategori, og undersøgelsen vil blive sendt til de enkelte lokalafdelinger til nærmere orientering.

Hovedbestyrelsen vil arbejde videre med, hvordan undersøgelsen kan understøtte foreningens arbejde centralt og lokalt i at sikre skoleledelsen bedre vilkår.

OK18
Sekretariatet ved forhandlingschef Peter Cort orienterede om OK18-processen, og at der er sendt en skriftlig orientering ud til foreningens lokale formænd omkring Skolelederforeningens krav ved forhandlingerne.

Foto: Alberte Cort med flere