Claus Hjortdal: Glædeligt at ny regering vil sikre rammer og resurser

Efter lange regeringsforhandlinger er S, SF, Enh og R som bekendt nået til en ’fælles forståelse’ af en række politiske visioner, som en ny S-regering med Mette Frederiksen som statsminister skal realisere. Det handler bl.a. om ambitiøse klimamål, en mere konkret fordelingspolitik, lempeligere udlændingepolitik og minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet ikke mindst også.

På skoleområdet vil det nye politiske flertal bl.a. afskaffe de nationale test i de mindste klasser og i det hele taget nytænke anvendelsen af test, ja man vil ”endvidere afsøge muligheden for at sætte de nationale test i bero, indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder“.

Den nye regering vil desuden give bedre muligheder for senere skolestart, og så vil man afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, men på den anden side styrke vejledningsindsatsen.

I forståelsespapiret står bl.a. også om folkeskolen, at:

  • Vi skal satse på uddannelse. Så̊ vores unge kan udfolde og udfordre sig så meget, som de kan og så hver ny generation går en bedre fremtid i møde end den forrige. I et velfærdssamfund som det danske skal det ikke være ens baggrund, der afgør, hvilke muligheder man har i livet…
  • Folkeskolen er fællesskabets skole og fundamentet for at alle elever får kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere….
  • Folkeskolen er afgørende for at forberede alle elever til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Folkeskolen og vores velfærdsinstitutioner i øvrigt skal bidrage til at sikre, at børn med funktionsnedsættelser får gode udfoldelsesmuligheder...
  • I det hele taget er fri og lige adgang til uddannelse en grundpille i det danske velfærdssamfund. Det er ikke kun retfærdigt – det er også økonomisk klogt. En veluddannet befolkning er en forudsætning for, at danske virksomheder kan klare sig i en global konkurrence…

Og som det konstateres i forståelsespapiret: ”Alligevel er der i de senere år gennemført årlige besparelser, hvilket har forringet kvaliteten af uddannelserne”, og at det derfor er nødvendigt at: ”Styrke folkeskolen. Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og resurser, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet”.

Claus Hjortdal ønsker den nye regering et stort TILLYKKE og er glad for, at der er et så tydeligt fokus på de kommende generationer, deres opvækst, uddannelse og vores fælles fremtid:

”Jeg er meget tilfreds med, at det tydeligt står i papiret, at regeringen ”vil sikre folkeskolen de nødvendige rammer og resurser” og vi noterer os også, at man vil inddrage alle relevante parter i den yderligere konkretisering af, hvordan det kan ske. Her stiller Skolelederforeningen sig selvfølgelig til rådighed med vores viden og erfaringer”, siger formanden.

Som talsperson for 44.000 offentlige ledere i FH glæder Claus sig også over, at den nye regering vil gøre op med ”den kortsigtede styring af den offentlige sektor, hvor for meget bureaukrati og kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne”.

Den nye undervisningsminister forventes udnævnt i morgen torsdag.

Læs på fx dr.dk, hvad der står i det fælles forståelsespapir for den nye S-regering: Retfærdig retning for Danmark

Foto: Lars Horn, Baghuset