Formandsmøde: Hvordan går vi fra forvaltere til ledere?

Lige nu - dagen før årets store begivenhed, årsmødet i København – mødes foreningens ca. 100 formænd for de lokale foreninger, særlige ledergrupper og foreningens HB. Denne gang samlet på kryds og tværs i en ny mødeform med walk-and-talk, digital opsamling mv.

På dagsordenen er først og fremmest det udspil, som foreningen for nyligt har præsenteret for undervisningsministeren og alle andre interesserede: 40 forslag til forbedring af folkeskolen, herunder ønsket om mindre bureaukrati/dokumentation og øget selvbestemmelse for folkeskolen. Centralt såvel som lokalt i kommunerne og på skolerne.

Mødets ’røde tråd’ var drøftelse af styringsparadigmer og redskaber – fx kvalitetsrapporten, der jo kan give overblik og sikre retning, men også opleves som bagudskuende og tidskrævende. I hvilken form kan afrapporteringen bedst understøtte kvalitet og udvikling? Nogle af kommentarerne lød:

  • Rapporten bør i højere grad være et dialogværktøj…
  • Der bør være plads til blødere data om dannelse, trivsel…
  • Bør være mindre statisk og fokusere på progression…

Nationale tests var til debat. Formålet er, at de skal fremme evalueringskulturen i skolen. Godt så; der er brug for overblik, men fremmer de også elevernes læring? Står indsatsen mål med output og outcome? En tilbagemelding på flipover: Tests bruges bedst lokalt - med fokus på den enkelte elev.

Har skoleforvaltningen eller statslige tiltag frataget den enkelt skoleledelsens muligheder for at sætte skolens pædagogiske retning? Fra tilbagemeldingerne: Det er ikke et enten-eller, der er både brug for fælles retning og for råderum – det vigtige er inddragelse og medejerskab i styringsprocesserne.

Styringsdagsordenen blev konkret, da lokalformændene på en fysisk skala fra ’minimal styring’ til 'maksimal styring’ blev bedt markere, hvor man mener, man befinder sig nu – og hvor man kunne ønske sig at være. Det var spredt, men lå alt i alt over imod et ja tak til mindre styring.

Formålet med formandsmødet er todelt. Dels at alle går fra mødet inspireret og ikke mindst med idéer til handlemuligheder lokalt. Og dels at gøre formandskabet, HB og sekretariatet klogere på, hvor skoen trykker lokalt – samt få legitimitet til at agere centralt.

Der blev i øvrigt på mødet varslet om, at der er planer om at flytte foreningens ordinære repræsentantskabsmøde fra om foråret til efteråret, dagen før årsmødet. Formålet er at koble de politiske og faglige aspekter i foreningen tættere sammen. Det var der ikke umiddelbart indvendinger imod.

En ny undersøgelse af medlemmernes ledelsesvilkår lokalt, generelt og nu også på særlige områder er på vej – og gennemføres i november-december med forhåbentlig høj deltagelse. Vær med!

Dagen sluttede med en aktuel politisk orientering fra formandskabet – der har været fokus på styring, regelforenkling, inklusion, fravær, økonomi og selvfølgelig på relationen til den nye Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Hør hende tale og deltage i den politiske debat på årsmødet i morgen i Bella Centret, København!