Kommunal styring kombineret med handlefrihed til skolelederne kan have positive konsekvenser for elevernes faglige resultater

En ny rapport fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, peger på, at når kommunal mål- og resultatstyring kombineres med autonomi til skolelederne, har det en positiv sammenhæng til elevernes afgangskarakterer i dansk og matematik i 9. klasse.

Det understøtter Skolelederforeningens klare holdning om, at der er behov for mere tillid og selvbestemmelse til den enkelte skole.

”Skolelederne kæmper med overstyring og afrapporteringer, så det er vigtigt, at kommunerne i dialog med skolerne finder et naturligt leje for sammenhængen imellem mål, resultater og autonomi. Rapporten bekræfter os i, at det har betydning for elevernes læring og trivsel,” siger næstformand Dorte Andreas.

Rapporten ’Den kommunale styring i forbindelse med folkeskolereformen’ finder ikke en tilsvarende sammenhæng for eleverne i 6. klasse. Resultatet tyder imidlertid på, at når kommunal mål- og resultatstyring kombineres med øget autonomi til skolelederne, kan det have positive konsekvenser for elevernes faglige resultater.

I rapporten peges der på, at sammenhængen kan forklares med, at mål- og resultatstyring giver skolelederne et incitament til at realisere målene, mens autonomi giver skolelederne mulighed for at udnytte deres større indsigt i og viden om, hvordan de kan påvirke skolerne i den ønskede retning.

Øget kommunale mål- og resultatstyring
Rapporten påpeger samtidig, at der siden 2014 imidlertid er sket en bevægelse mod, at flere skoler er underlagt kommunal mål- og resultatstyring, men samtidig oplever en lav grad af autonomi. Det vil sige, at skolerne i højere grad bliver styret på både deres resultater og de midler, de kan bruge til at realisere dem.

En anden pointe i rapporten er, at det gennemsnitlige antal mål i kvalitetsrapporterne siden 2014 er steget med knap 30 %. Det er modsat intentionen i folkeskolereformen, hvor hensigten var en forenkling af kvalitetsrapporten og få klare mål.

”Det er stærkt bekymrende, at udviklingen går den forkerte vej i forhold til folkeskolereformens intentioner om færre mål og mere autonomi til skolelederen i forhold til at lede skolen. Det er vigtigt, at der bliver sat en retning fra kommunerne, men rapporten om den kommunale styring viser, at når den styring går for langt, og når kommunerne ikke giver skolelederne tilstrækkelig autonomi til at nå målene, så har det en negativ konsekvens for elevernes læring, og for skolernes muligheder for at leve op til målene,” siger Dorte Andreas.

Presset økonomi udfordrer
Økonomi har også en stor betydning for skolens udvikling. Rapporten viser, at en udfordret økonomi mange steder sætter rammer for skoleledernes muligheder for at påvirke udvikling af skolerne, hvilket både forvaltningschefer og skoleledere betoner som et centralt forhold for udviklingen af skolerne og skoleledernes lokale frihedsgrader.

”Det bekræfter os i, at hvis vi virkelig vil indfri ambitionerne om målene med folkeskolereformen, så må der investeres i folkeskolen,” udtaler Dorte Andreas.

Fælles mål i dansk og matematik
Rapporten fra Vive er en del af Børne- og Undervisningsministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram. I dag er desuden offentliggjort en EVA-rapport om evaluering af folkeskolens nye fag madkundskab og håndværk og design - samt en DPU og VIA-rapport om undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik.

Som kommentar til rapporten ’Undervisning med fælles mål i dansk og matematik’ siger Dorte Andreas:

”Rapporten giver et billede af en skole og lærere, der er godt på vej, og som arbejder målrettet og seriøst med elevernes læring og trivsel. Vi kan se, at lærerne arbejder med en bred vifte af undervisningsmaterialer, og at de gør det med stor variation. Ligesom de i høj grad arbejder med undervisningsdifferentiering. Rapporten peger ligeledes på, at lærerne søger at anvende undervisningsmetoder, som øger elevernes læring og trivsel.”

Læs alle tre rapporter her

Fakta om følgeforskningsprogrammet

  • Som led i folkeskolereformen har Børne- og Undervisningsministeriet lanceret et følgeforskningsprogram, som følger op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen i forbindelse med folkeskolereformen. Følgeforskningsprogrammet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål. Det er udviklet i tæt dialog med en række forskningsinstitutioner og vil løbende resultere i forskningsrapporter og konkret viden, som kan bruges af skoler og kommuner. 
    Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

Foto: Colourbox.dk