Lærerkommission: God skoleledelse er omdrejningspunktet

I den knapt 100 sider lange rapport fra Lærerkommissionen, hvor kommissionen giver sine anbefalinger til en ny arbejdstidsaftale for lærerne, er ikke kun ordene "leder” og ”skoleledelse” nævnt utallige gange. Kommissionen har viet et helt afsnit i rapporten med anbefalinger til: En tydelig lokal skoleledelse.

Af rapportens kap. 6 (s. 70-77) fremgår det bl.a., at en styrket lokal ledelsespraksis vil få en række positive konsekvenser for lærernes oplevelse af bedre balance mellem opgaver og tid, deres evne til at mestre deres opgaver, evne til at samarbejde og i det helet taget have et godt arbejdsmiljø.

Kommissionen anbefaler i den forbindelse at fremme god skoleledelse ved:

  • At sætte en tydelig retning for skolens udvikling
  • At samarbejde med lærerne om ledelsesopgaven
  • At sikre en god fordeling og prioritering af opgaver
  • At tydeliggøre lærernes professionelle råderum
  • At understøtte et godt teamsamarbejde
  • At udøve praksisnær ledelse i hverdagen

Kommunen skal give lederne et passende ledelsesrum og mulighed for at udvikle deres ledelse ved at:

  • Sikre lederne et passende ledelsesrum og understøttelse af nærværende ledelse ved at sikre en fælles lokal forståelse for ”det lange seje træk” i skoleudviklingen og i det daglige understøtte og, hvor nødvendigt, udfordre skoleledelserne.
  • Give lederne muligheder for at udvikle deres ledelse, bl.a. praksisnær kompetenceudvikling i form af fx netværk, supervision og mesterlære.

Kommissionen foreslår desuden, at KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen tager initiativ til et projekt, der indsamler og deler god ledelsespraksis om tilrettelæggelse af lærernes arbejde, fx skemalægning, opgaveoversigter, årsplanlægning samt organiseringen af individuel og fælles forberedelse.

Endelig foreslår kommissionen en fælles strategi for udvikling af god skoleledelse, hvor følgende delelementer overvejes inddraget: Formelle uddannelsestilbud til skolelederne, talentudvikling og ledelsesudvikling i netværk. Alt er uddybet i rapportens kap. 6.

Læs mere om Lærerkommissionens anbefalinger