Lærerkommissionen: Gå ud ad samarbejdssporet

Grundlaget, vilkårene og rammerne for den gode skole hviler på det gode samarbejde mellem lærere, ledere og forvaltning, lyder det fra Lærerkommissionen, der samtidig nævner, at ledelsesretten fastholdes.

I 2021 skal der igen forhandles overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. Lærerkommissionens anbefalinger indgår i forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

Da KL og LC i forbindelse med sidste overenskomst ikke kunne blive enige om en ny arbejdstidsaftale, blev det aftalt at nedsætte en uafhængig lærerkommission med både praktikere og teoretikere samt tidligere formand for Børne- og Kulturchefforeningen Per B. Christensen i spidsen.

Kommissionen skal komme med anbefalinger i forhold til arbejdstid og øvrige initiativer med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke professionel kapital samt undersøge opgaver og vilkår i lærerarbejdet - og de anbefalinger er fremlagt i dag.

Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, har denne kommentar:

”Kommissionen er blevet mere definerende på, hvad en fremtidig lærerarbejdstidsaftale kan indeholde. Ledelse fylder i rapporteringen, og det, der især slås ned på, er, at dér hvor ledere og lærere samarbejder på et godt, tillidsfuldt og oplyst grundlag, fungerer skolerne også bedre – og det kan vi jo nikke genkendende til”.

Hovedpunkterne i lærerkommissionens anbefalinger til en ny lærerarbejdstidsaftale består af 8 forslag:

  1. Præambel til ny aftale – rammen for (også juridisk) forståelse af aftalen
  2. Inddragelse af TR og synliggørelse af principper for opgavefordelingen
  3. Pligt til at undersøge muligheden for at indgå eller forny en lokalaftale
  4. Fleksibel tilstedeværelse og krav til faciliteter
  5. Teamsamarbejde og efteruddannelse som en del af kerneopgaven
  6. Rimelig opgavefordeling og et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse
  7. Procedure, hvis opgaveoversigten ikke holder
  8. Vejledende organ om opgaveoversigter

Kommissionsformanden gentog flere gange, at ’arbejdstid’ ikke kan ses som et isoleret fænomen. Det handler om at ’fungere godt’, afhængig af de lokale forhold, samarbejdsklimaet og vilkårene – ikke mindst for lederne og hvilket ledelsesrum, de har:

”Det gode samarbejde er afgørende på skolerne, tillige med en vis pragmatisme. Lærere skal kunne samarbejde med lærere i team, med lederne, TR og forvaltningen, på samme måde som forvaltning, skoler og kreds skal kunne samarbejde. Det hviler på, at man har tillid til hinanden, og man kan tænke sig at lave nogle få forpligtende, ubureaukratiske rammer for dette samarbejde”, sagde Per. B. Christensen.

De mange lokalaftaler og forståelsespapirer, der allerede nu er aftalt, viser vejene man kan gå, pegede Per B. Christensen også på pressemødet, uden dog at ville løfte nogle af dem op som eksemplariske.

På baggrund af kommissionens arbejde skal der nok en gang og forhåbentlig sidste gang føres forhandlinger mellem KL og LC om en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Efter det hele kuldsejlede ved lockouten i 2013 og Lov 409, har parterne ikke nået resultater ved OK’15 og OK’18. En ny aftale har været for svær at lande.

Denne gang skal forhandlingerne afsluttes – gerne i løbet af foråret – og senest i forbindelse med OK’21. Det bekræftede formanden for LC/DLF, Anders Bondo Christensen, og formand for KL, Jacob Bundsgaard, hinanden i på mødet. Så viljen er der.

Om det kommende forløb siger Claus Hjortdal:
 ”Lærerne skal have en overenskomstaftale, ligesom alle andre fagforbund har. En aftale som er ubureaukratisk. Desuden er det vigtigt, at skoleledelsen stadig har det sidste ord. Men ellers håber vi på et forlig, og som skoleledelse skal vi nok håndtere en aftale”.

Under fremlæggelsen betonede kommissionsformand Per. B. Christensen, at der kan tænkes en arbejdstidsaftale, som i sidste ende kan stå på mål for en fagretslig afgørelse. Men også at skoleledelsen i sidste instans træffer afgørelserne – det vigtige er, at gennemsigtighed, dialog og inddragelse mm. også indgår i ledelsesopgaven.

I morgen tirsdag formiddag holder DLF et stormøde i Odense med en præsentation af Lærerkommissionens anbefalinger med fokus på forslag til, hvordan foreningen i fællesskab kommer videre i forhandlingerne. Her er også Skolelederforeningens lokalformænd inviteret, og det forlyder, at tre ud af fire møder op.

Lærerkommissionen har over det seneste halvandet år besøgt en række skoler og holdt en række møder, hvor lærernes arbejdstid og forholdet herom er blevet drøftet. Desuden er lærere, ledere og forvaltninger m.fl. blevet interviewet, ligesom der er gennemført undersøgelser selv og med ekstern bistand.


Læs Lærerkommissionens rapport og anbefalinger på KL's hjemmeside
 eller på DLF's hjemmeside