Skoleledere oplever pres for at sætte nye initiativer i gang

I en ny undersøgelse fra EVA svarer 86 % af de adspurgte skoleledere, at de i høj eller i nogen grad oplever et pres fra forvaltningen om at sætte nye indsatser i gang.

Undersøgelsen ’Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse’, ser på samarbejdet på tværs af alle landets kommuner.

Den viser, at skolelederne ligeledes oplever et pres fra ministeriet (82 %) og fra lokalpolitikerne (71 %).

I undersøgelsen er skolechefer og skoleledere blevet spurgt, hvad de mener kendetegner samarbejdet omkring indsatser på skolen, og den viser, at både skolechefer og skoleledere oplever et pres fra en række aktører om at igangsætte nye indsatser.

Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at det kan være en udfordring for skolerne at balancere indsatser og ressourcer. Med ressourcer henvises både til økonomiske, timemæssige, faglige kompetencer og overskud til at arbejde med indsatser og til at følge op undervejs.

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal genkender billedet af, at for mange blander sig i skoleledernes arbejde.

”Nogle kommuner har sat rigtig mange indsatser i gang inden for samme år. Det sker i bedste mening, men det betyder, at skolelederne indimellem må sige, at det kan de ikke leve op til. Undersøgelsen er et godt eksempel på, at der i høj grad er brug for en ny dialog og behov for en anden balance mellem forventninger og indsatser, hvis vi vil opnå resultater”, siger Claus Hjortdal.

Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen tager problematikken op på et kommende møde.

At forvaltning og skoleledelse ser forskelligt på balancen mellem indsatser og ressourcer, er en af konklusionerne i rapporten.
Mens 91 procent af skolecheferne i forvaltningen angiver, at der i høj eller nogen grad tages hensyn til skolernes ressourcer, når der sættes nye indsatser i gang, deles denne opfattelse af kun 26 % af skolelederne.

Skolecheferne angiver desuden, at der i høj eller nogen grad er fokus på at diskutere, om eksisterende indsatser skal lukkes ned. Den oplevelse deles af langt færre af de adspurgte skolelederne.

96 procent af skolecheferne oplever, at forvaltningen er opmærksom på, at nye indsatser tager tid, mens 71 procent af skolelederne mener det samme.

Læs undersøgelsen

Kilde: EVA (Danmarks Evalueringsinstitut)

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i efteråret 2018 blandt alle landets skolechefer og en stikprøve blandt skoleledere.
  • Undersøgelsen bygger oven på undersøgelsen ’Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel (2017)’.