Formandsmøde: Øget samarbejde og et styrket ledelsesrum er væsentligt også ift. A20

Skolelederforeningen har tradition for at holde formandsmøde i efteråret. Trods Corona blev denne tradition holdt i hævd også i år.

Det er nemlig væsentligt at drøfte aktuelle emner og samle foreningens hovedbestyrelse, lokalformænd og leder-TR fra hele landet samt med formænd fra de faglige klubber.

Men netop grundet Corona var det vanskeligt at planlægge efterårets formandsmøde.

Regeringen havde fredag før mødeafholdelsen tilkendegivet, at befolkningen i endnu højere grad bør være påpasselig, holde afstand mv. grundet det stigende smittetryk – men omvendt havde regeringen ikke ændret retningslinjerne om, hvor mange der kan være samlet til en konference - her var tallet fortsat 500.

Hovedbestyrelsen besluttede at holde fast i, at mødet skulle holdes fysisk såvel som virtuelt. Opbakningen til mødet var høj, selvom flere end vanligt måtte melde afbud i sidste øjeblik, bl.a. fordi der på skolen var opgaver forbundet med Corona. Konkret deltog omkring 45 fysisk i mødet, mens ca. 45 deltog virtuelt.

Claus Hjortdal bød velkommen til alle deltagere – både til dem, som var fysisk til stede i Nyborg og til dem, som sad bag en skærm. Dagens hovedemne omhandlede den nye arbejdstidsaftale ”A20”, som er indgået mellem KL og DLF, og som har stor betydning for folkeskolen og for skoleledelsen.

Arbejdstidsaftalen definerer en ny start for skolen!

På mødet var der først oplæg fra DLF’s nye formand Gordon Ørskov Madsen og fra direktør i KL Kristian Heunicke. Begge betonede vigtigheden af aftalen.

Gordon Ørskov Madsen sagde:

"Det er rigtig godt, at vi kom i mål, og det er godt, at aftalen er mere end blot en aftale – det er nemlig et signal om, at vi gerne vil samarbejde."

Arbejdstidsaftalen er en ny måde at tænke arbejdstid på og en ny måde at tænke skole på. Intentionen med aftalen er at lykkes endnu bedre med at lave skole samt håndtere de udfordringer, som viser sig i praksis, og som fremgår af lærerkommissionens rapport.

Kristian Heunicke betonede, at aftalen er væsentlig:

"I KL er vi begejstrede for, at vi har fået en fælles aftale mellem KL og DLF, at vi nu har fået en 3. vej som kan bringe folkeskolen videre."

Samarbejdet og ledelsesrummet skal styrkes  

En styrkelse af det lokale samarbejde er, ifølge såvel Gordon Ørskov Madsen som Kristian Heunicke, afgørende for at aftalen lykkes.

For at få samarbejdet til at glide bedre, skal alle medvirke til at finde løsninger.

Gordon Ørskov Madsen tydeliggjorde, at aftalen er et signal om, at TR-arbejdet skal tænkes anderledes og sagde:

"Nu er det tiden til, at vi lægger de meget stejle holdninger væk – ja lad de stejle holdninger være uden for døren, og lad os se på, hvad vi kan samarbejde om."

Christian Heunicke betonede på samme vis fordelen ved et øget lokalt samarbejde. Samtidig medgav han, at aftalen på nogle områder kan opleves som stiv og bureaukratisk. Han sagde:

"Ja, måske er det lidt mere bureaukratisk, men vi tror på et bedre samarbejde."

KL har været fortaler for en ny vej bl.a. for at skabe en bedre skole og herunder forbedre lærerens oplevelse af sammenhæng mellem opgaver og tid. Som eksempel nævnte Kristian Heunicke, at han havde hørt om kommuner, som havde slået sig op på at være de bedste på faglighed, de bedste til inklusion eller andet væsentligt, uden at der blev afsat ressourcer til det. Det dur ikke, og derfor er der behov for øget dialog.

Begge parter mente desuden at det er essentielt, at lederne har et ledelsesrum at agere i. De sagde:

"Lederne skal kunne skabe sig et rum. Ja, skolelederne har svært ved at få skabt sig et rum, hvor lærerne inviteres med ind i ledelsesrummet."
Gordon Ørskov Madsen

"Ledelsesrollen er uantastet. Skoleledelsen spiller en central rolle for udmøntning af aftalen. Kommunerne skal sikre lederne et passende ledelsesrum."
Kristian Heunicke

Aftalen i praksis – Viborg som eksempel

På mødet stod repræsentanter fra Viborg klar til at fortælle om deres proces med samarbejde samt om deres arbejde med A20. Desværre var der tekniske problemer, så det ikke var muligt at få skolechef, Hasse Valdemar Mortensen, og kredsformand i DLF, Jeannet Winter, koblet på mødet. Dermed blev det formand for skolelederne i Viborg, Christian Maarslet, som delte sine erfaringer. 

Han indledte med at sige:

"Skole laver vi sammen. Og hvordan gør vi så det, ja, det gør vi ved at tale sammen, hvilket vi i Viborg har arbejdet med de sidste 5-6 år."

Årsagen til samarbejdssporet i Viborg er begrundet i, at de gerne ville arbejde på en anden og bedre måde end det, som lov 409 gav anledning til.

Konkret har Viborg via øget samarbejde fået opbygget god tillid mellem DLF-tillidsrepræsentanter og ledelse på de enkelte skoler samt mellem skolechef, lærerkreds og formanden for skolelederforeningen.  

For Christian Maarslet er samarbejdet en investering, som medvirker til at meget bøvl og besvær tages i opløbet. Christian Maarslet sluttede sit oplæg af med en anbefaling til mødets lokalformænd:

"Mit bedste råd til jer er, at I skal invitere jer selv ind til samarbejdet – og gerne oftere end I lige går og tænker."

Det kan nævnes, at Viborg indgå som en case i ”Undersøgelsen Ny Start – dialog om skoleudvikling”, som er udarbejdet af Klaus Majgaard og Line Arnmark.

Se bl.a. nærmere via dette link.

Se også denne film, hvor Klaus Majgaard og Line Arnmark fortæller om undersøgelsens resultater

Mange gode spørgsmål og nærmere afklaring om A20

Generelt var der fra deltagerne på mødet stor interesse for emnet om A20, og der blev stillet mange spørgsmål. Spørgsmålene handlede om alt fra skoleplanen, årsnormen, forberedelse, samarbejde mellem kommune, kreds og skoleledernes lokalformand, samarbejdet med pædagoger og ledelse.

Punktet om A20 blev på mødet afrundet ved forhandlingschef Peter Cort og konsulent Nils Vilsbøl, som satte et særligt blik på udvalgte emner og spørgsmål om A20.

Politik for at mindske styring og forbedre ledelsesvilkårene

Efter emnet om A20 blev der sat fokus på den politiske dagsorden.

Formandskabet, Claus Hjortdal og Dorte Andreas, indledte med en stor ros og respekt for det, som skete i foråret. Samme ros havde Gordon Ørskov Madsen og Kristian Heunicke givet udtryk for tidligere på mødet. Ja, fra alle parter er der stor anerkendelse.

Claus Hjortdal understregede, at skoleledernes flotte håndtering af nedlukning, delvis åbning og fuld åbning havde medvirket til en øget respekt og styrkelse af folkeskolen. Nationalt såvel som internationalt er der blevet lagt særligt mærke til folkeskolen.

Den aktuelle politiske dagsorden drejer sig forsat om håndtering af Corona, hvor vi i Skolelederforeningen arbejder for at skabe øget forståelse for det kæmpe arbejde, der er med at håndtere Corona samt øget politisk forståelse for, at der er behov for øget fleksibilitet – helt konkret ift. brobygning som nu er sløjfet men også andre forhold som f.eks. om valgfagene.

Foreningen har god kontakt med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og med embedsmændene i ministerie og styrelser, ligesom foreningen har fået planlagt møder med folketingets ordførere på skoleområdet.

Her i efteråret og fremadrettet vil der politisk være særligt fokus på evalueringskulturen, en motiverende og god skoledag og friheden til folkeskolen bl.a. ved Holbæk og Esbjerg som nye fritstillede kommuner.

Dorte Andreas tydeliggjorde foreningens indsatsområder:

  • Mindre styring
  • Bedre ledelsesvilkår

Disse to hovedområder er hovedbestyrelsen i fuld gang med at få defineret og målrettet - med opmærksomhed på, at det lokale niveau i høj grad skal inddrages.

Et vigtigt formandsmøde sluttede efter god dialog og øget afklaring.