GENÅBNING: Langt de fleste steder er det gået godt

Ledere og lærerne m.fl. har klaret genåbningen af folkeskolen utroligt FLOT. Det er på dygtig og ordentlig vis lykkedes først at lukke folkeskolen ned og nu 5 uger efter genåbne den. Den store ros får vi fra forældre og omverden.

Formandskabet – formand og næstformand – mødes nu løbende med en ’rådgivende gruppe’ af de pt. 10 opstillede kandidater til HB-valget for at gøre status på både de praktiske udfordringer, foreningsmæssige og skolepolitiske spørgsmål. Det gjorde man senest i går eftermiddag ca. 15:30-17.30.

”De første dage med genåbningen af skolerne har været et stort arbejde. Men det er gået GODT. Vi har måttet kaste påskeferien ind for at planlægge og klare de udfordringer, der er med logistik, rengøring, lokaler og bemanding. Hertil kommer den store kommunikationsopgave, der er over for bekymrede elever, forældre, medarbejdere - og med forvaltning og politikere. Til gengæld kan vi sige, at det på kort tid er lykkedes at vende ’supertankeren’ folkeskolen ekstremt hurtigt først ved nedlukningen og nu igen kun 5 uger senere ved genåbningen. At vi i denne her situation har været omstillingsparate, er der ikke tvivl om”, siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningen formand.

I flere kommuner og skoler starter man trinvis op og med rullende skolestart og afslutning på dagen parret med pauser og udeaktiviteter. Forældre og medarbejdere er i langt de fleste tilfælde positive medspillere og tager tingene i stiv arm. De medarbejdere, der er i risikogruppen eller af andre årsager, ikke kan møde op, kan tælles i få procenter, og antallet af elever, der ikke er mødt op de første dage, er ikke over 10 %. I langt de fleste tilfælde er der gode relationer mellem SKL-lokalforeningerne og DLF’s kredse.

Blandt udfordringerne er afstandskravet, de utilstrækkelige antal m2 (hvor kommunerne dog ofte stiller andre lokaler til rådighed, og nogle skoler har lejet telte), og så må der sættes særligt fokus på udsatte, socioøkonomisk belastede og 2. sprogs elever, som der kan være en overrepræsentation af, ikke kommer i skole. Desuden skal der være fokus på arbejdsbelastningen for lærerne, hvor nogle både er fysisk til stedet på skolen og står for nød/hjemundervisning, så de på den ene side sikres pauser og aflastning og på den anden side rettelig honoreres med gældende undervisningstillæg.

Økonomien er et centralt punkt. Et nyt ord er opstået i det danske sprog ’corona-konti’, hvor flere skoler er blevet bedt om særskilt at bogføre ekstraudgifter i denne situation. Og det er ikke småpenge, der bruges på indkøb, ekstra ansættelser etc., og på et tidspunkt skal regningen gøres op. Her har flere kommuner givet garanti for, at udgifterne vil blive dækket.  Det vil foreningen være OBS på.

Noget mere lavpraktisk, men vigtigt, er forsamlingsforbuddet på max 10 personer, der ikke gælder daginstitutioner og skoler inden for matriklen, men som også burde gælde ved ude-undervisning, åben-skole arrangementer. Det har flere skoler/kommuner allerede taget op over for myndighederne. Så der ventes et snarligt svar på, om der kan ske en lempelse.

Af øvrige perspektiver er, om de øvrige klassetrin kan ventes tilbage på skolerne? Det er der ved at gå partipolitisk intrige i, men fra skolerne og i Skolelederforeningen lyder, at det, med det pladsforhold der er nu, ikke er muligt. Desuden vil det kræve yderligere bemanding. Også selv om det står klart, at medarbejdere og elever savner fællesskabet, igen med tanke på de socialt udsatte elever. Vedr. spørgsmålet om afgangsklassernes års-/eksamenskarakterer søger foreningen på at få fastsat en dato for udmeldingen. 

På formandskabet møde i den ’rådgivende gruppe’ drøftedes også muligheden at afholde det aflyste repræsentantskabsmøde i en virtuel form over nogle timer om eftermiddagen torsdag den 7. maj. Det arbejdes der videre med. Desuden er det besluttet, at foreningens årsmøde 2020 i Aalborg IKKE vil blive afholdt i den fysiske udformning, der normalt er er lagt op, så der arbejdes pt. med at tænke i andre baner.

Dette grundet usikkerheden om, hvorvidt det til efteråret, grundet situationen med covid-19, vil være muligt at forsamles så mange mennesker. Vi håber at kunne vende tilbage med et brag af et årsmøde i 2021.