Medlemsmøde: Lærerarbejdstidsaftalen, hvad betyder den for os?

Omkring 260 medlemmer deltog mandag eftermiddag med HB og formandskabet i foreningens virtuelle medlemsmøde om A20, den nye arbejdstidsaftale for lærere.


Hovedbestyrelsen - inklusive formand og næstformand - var i dag samlet til hovedbestyrelsesmøde og deltog efterfølgende i dagens virtuelle medlemsmøde fra foreningens lokaler i Snaregade i København. Hovedbestyrelsesmedlem Peter Nellemann deltog virtuelt.

 

Som bekendt er der indgået en ny arbejdstidsaftale mellem KL og DLF, som tager udgangspunkt i det gode samarbejde og den gode dialog, der i forvejen er i mange kommuner, hvor der også er lokalaftaler.

Samtidig skaber den nye aftale forpligtende rammer for det lokale samarbejde om, hvordan kommunerne, skoleledelserne og skolerne prioriterer og kommunikerer lærernes arbejdstid. A20-aftalen træder først fuldt ud i kraft fra næste skoleår 2021-22, men på skoleniveau sker det allerede fra årsskiftet.

Derfor har foreningens HB valgt at sætte fokus på indholdet af A20, og hvad den kan komme til at betyde for skolelederne med hensyn til planlægning, fordeling af opgaver, dialog med medarbejdere og TR mv.

Det tilbud havde mange medlemmer benyttet sig af til en 1 time og et kvarters stram tidsplan.

Forpligtende samarbejde med lærerne

Formanden Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas bød velkommen, mens sekretariatschef Katrine Thomsen var mødeleder.

Indledningsvis var der er en gennemgang af hovedindholdet i A20. Kort fortalt: Lov 409 er væk, de lokale lærerarbejdstidsaftaler gælder stadig, aftalen overordnet på nogle principper om samarbejde og kun lidt på tælleri og brøktal.

Det forpligtende samarbejde på overordnet kommuneniveau kommer til næste år til at påvirke budget- og økonomilægning, hvor kommuner og lærerkreds skal være i dialog om rammerne – og hvor vores forventning er, at de lokale skolelederforeninger bliver inddraget.

På skoleniveau tales der om transparens i løbende planlægning og opgavefordeling. Lærernes TR skal inddrages heri og i mødeaktiviteter, der tæller lærerne/lærergruppen. Med hensyn til arbejdstid er der stadig en årsnorm, men lægges op til kvartalsvise opgørelser over præsteret arbejdstid.

Der er også nye rammer for udarbejdelse af årsoversigt og fastsættelse af forberedelsestid, som skal ske i dialog med lærerne, herunder især hvis der er ændringer/justeringer. Vær opmærksom på, at der kan blive tale om, at kommunen/lærerkredsen kan komme ind, hvis ikke samarbejdet fungerer.

Tre råd her-og-nu: Læs A20 og lokalaftalerne, tag fat i jeres lokale skoleleder TR og sørg for at tage drøftelser i den lokale skoleledergrupper og sidst men ikke mindst inviter TR og TR suppleant til kaffe sammen med jeres ledelsesgruppe på skolen for at drøfte forventninger til den kommende proces.

Forventningsafstem så tæt-på som muligt

Deltagerne blev spurgt: Hvor godt er dit samarbejde med din lærer-TR? 84 % af mødedeltagerne svarede, at det pt. er fremragende/godt, kun meget få siger decideret dårligt. Så udgangspunktet er godt.

Til foråret på vej mod det kommende skoleår, skal man som skoleleder være aktivt kommunikerende / inddragende både mundtligt og skriftligt om skoleårets planlægning.

Derefter var deltagerne delt i grupper til drøftelse af spørgsmålet: Hvad synes I er gode muligheder og omvendt er vanskeligt i den nye lærerarbejdstidsaftale, og hvad er særligt vigtigt, at Skolelederforeningen skal arbejde videre med for at understøtte skolelederne på det område?

Tilbagemeldingerne var meget forskellige, også alt efter lokalaftale, men gruppearbejdet viste bl.a. usikkerhed omkring dialogen vedr. bl.a. fastsættelse af forberedelsestid (individuel/fælles), opgaveoversigt (opgaver over 60 timer), tilstedeværelse - hvad så i tilfælde af uenighed med TR og den enkelte lærer?

Forhandlingschef Peter Cort henviste til §§ 7 og 8 i aftalen, hvor dette er specificeret og fx et ord som ’vejledende’ optræder, og formanden Claus Hjortdal talte for, at man lokalt og på skolerne søger at løse dette med mindst muligt bureaukrati ved at forventningsafstemme med TR’er og ikke hele kredsen.

Overvejende positive tilbagemeldinger på aftalen

Der er mange positive elementer i A20 og samarbejdssporet – aftalen skal tilpasses lokalt.

Blandt det ikke så gode ved A20 er, at aftalen alene drejer sig om lærergruppens vilkår – selv om der kan være mange fx skolepædagoger og andre faggrupper ansat. Skolen er mere kompleks organisation end som så.

Der var flere, også ganske konkrete spørgsmål, om fx kvartalsvis arbejdstid, der afventes også udmeldinger fra især KL om, hvordan de ser på dette og andre konkrete spørgsmål.

Skolelederforeningen tager A20 op til debat løbende og har bl.a. sat det på dagsordenen på formandsmødet den 28. oktober. Foreningens sekretariat kan altid også kontaktes ved spørgsmål om A20.

Virtuelle medlemsmøder

For tiden er foreningens regionale medlemsmøder erstattet af et nyt koncept: Virtuelle medlemsmøde. I stedet for vores fysiske møder, som sædvanligvis afholdes flere forskellige steder i landet, mødes vi i år til i større fælles onlinemøder, hvor der er plads til orientering, input og debat.

Vi inviterer alle foreningens medlemmer til at møde formandskabet og repræsentanter fra hovedbestyrelsen – samt til at give jeres mening til kende. På mødet vil du kunne høre nærmere om foreningens arbejde og få mulighed for at give dine indspark til foreningens politiske arbejde.