Nye TALIS-rapporter har fokus på lærersamarbejde, jobtilfredshed og skoleledelse

Nye rapporter om de danske og internationale resultater fra OECD's Teaching and Learning International Survey (TALIS) sætter fokus på lærernes og ledernes oplevelse af lærersamarbejde og feedback, skoleklima og jobtilfredshed samt skoleledelse. 48 lande har deltaget.

Undersøgelsen afdækker lærere og skolelederes oplevelse af deres professionelle virke, læringsmiljøet samt rammerne for undervisning på grundskoler og ungdomsuddannelser. Med gennemførelsen af undersøgelsen i foråret 2018 er det tredje gang, Danmark deltager i TALIS, som første gang blev gennemført i 2008 og senest derefter i 2013.

Der udarbejdes to nationale rapporter på baggrund af resultaterne fra TALIS 2018. Den første rapport er offentliggjort i november 2019, og den anden rapport der er offentliggjort d. 27. marts med følgende hovedresultater:

 • En større andel af de danske grundskoler og ungdomsuddannelser har et ledelsesteam sammenlignet med flere af de øvrige nordiske lande

 Langt størstedelen af de danske skoleledere angiver, at de har et ledelsesteam på skolen. På grundskoleområdet er det 94 % af lederne.. Sammenlignes der med de øvrige nordiske lande og OECD-gennemsnittet, er der en større andel af skolerne i Danmark, som har et ledelsesteam.

 • Danske skoleledere angiver, at ledelsesansvaret er mere delt sammenlignet med skoleledere i de øvrige nordiske lande 

Sammenlignet med resultaterne fra de øvrige nordiske lande angiver danske skoleledere, at ansvaret for ledelsen af skolen generelt er mere delt mellem skolelederen, andre medlemmer af ledelsesteamet, lærere og skolens bestyrelse. Det gælder fx med hensyn til ansættelsen af lærere, optagelsen af elever og beslutninger vedrørende skolens budget.

 • Danske skoleledere angiver, at de bruger en mindre andel af deres tid på administration og en større andel af deres tid på ledelse

Danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledere skønner, at de bruger henholdsvis 28 % og 27 % af deres tid på administrative opgaver samt henholdsvis 26 % og 29 % af deres tid på ledelsesmæssige opgaver. Sammenlignet med de øvrige nordiske lande bruger danske grundskoleledere en lidt mindre andel af deres tid på administrative opgaver. 

 • En større andel af de danske lærere modtager generelt feedback end lærere i de øvrige nordiske lande 

Sammenlignet med de øvrige nordiske lande er der generelt en større andel af danske lærere, der har modtaget feedback med afsæt i de forskellige typer af information, der spørges ind til i TALIS. Billedet er dog komplekst, og det varierer, hvor mange af de øvrige nordiske lande der placerer sig henholdsvis over og under Danmark.

 • Danske lærere oplever i højere grad, at samarbejdet er kendetegnet ved gensidig støtte 

85 % af de danske grundskolelærere og 81 % af ungdomsuddannelseslærerne er meget enige eller enige i, at skolen har en samarbejdskultur kendetegnet ved gensidig støtte.

 • Danske grundskolelærere oplever i mindre grad end lærere i de øvrige nordiske lande, at skolen sikrer ekstra støtte til elever med særlige behov

76 % af de danske grundskolelærere angiver, at deres skole sikrer ekstra støtte til en elev, hvis der er behov for det. Dette er lavere (8-21 procentpoint) end for de øvrige nordiske lande samt OECDgennemsnittet, med undtagelse af de svenske lærere, der ligger på niveau med Danmark.  

 • Danske lærere oplever i højere grad end lærere i de øvrige nordiske lande stress i arbejdet 

54 % af de danske grundskolelærere oplever i høj eller nogen grad stress i deres arbejde. Det er en højere andel sammenlignet med OECD-gennemsnittet (5 procentpoint over) og lærere i de øvrige nordiske lande (9-11 procentpoint over) med undtagelse af Island, som ligger på niveau med Danmark.

 • Danske grundskolelærere oplever i mindre grad end lærere i Finland og Norge, at lærerjobbet er respekteret 

Knap hver femte danske grundskolelærer oplever, at lærerjobbet er respekteret i samfundet (18 %). Det er mindre end i Finland og Norge (henholdsvis 40 og 17 procentpoint lavere).

Undersøgelsen viser desuden, at flere end ni ud af ti danske grundskolelærere er enige eller meget enige i, at de er glade for at arbejde på deres skole (95 procent), at de alt i alt er godt tilfredse med deres arbejde (89 procent), og at de vil anbefale deres skole som et godt sted at arbejde (88 procent).

Læs den tidligere TALIS-rapport (1. del) 

Læs den seneste nye TALIS-rapport (2. del)

Fakta

 • I Danmark er TALIS 2018 gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sammen med Danmarks Statistik. Danmark har tidligere deltaget i TALIS i 2008 og 2013.

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejder to danske rapporter om undersøgelsen. Rapporterne sætter fokus på de danske resultater og perspektiverer til resultaterne i de øvrige nordiske lande og resultaterne af TALIS 2013.

  Temaerne i den første danske rapport er lærernes arbejdstid, undervisningspraksis og tiltro til egne undervisningsevner, kompetenceudvikling og nye læreres start i professionen. Rapporten blev offentliggjort i november 2019. Temaerne i den anden rapport, som offentliggøres 23. marts 2020, er lærersamarbejde og feedback, skoleklima og jobtilfredshed samt skoleledelse.

  OECD udarbejder to internationale hovedrapporter og et antal temarapporter om undersøgelsens resultater. Den anden internationale hovedrapport offentliggøres 23. marts 2020. Den første internationale hovedrapport blev offentliggjort 19. juni 2019.

Internationale rapporter om TALIS 2018

Danske rapporter om TALIS 2018

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om TALIS