Repræsentantskabsmøde 2020: Ny hovedbestyrelse er valgt

Repræsentantskabsmødet, der skulle have været afholdt i marts, er i dag afholdt i en afkortet, virtuel udgave med bl.a. beretning, behandling af forslag, økonomi samt ikke mindst valg til HB.

Torsdag eftermiddag den 7. maj satte foreningens øverste myndighed på ca. 120 repræsentanter for vores lokale lederforeninger og særlige ledergrupper sig foran hver deres skærm og tastatur. For sandsynligvis første gang i foreningens 113-årige historie kunne det, som følge af Corona, ikke lykkes at mødes fysisk. Men som så meget andet nu, lader det sig gøre virtuelt.

På dagsordenen var Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde, som normalt tager 7-8 timer at afholde, men her kogt ned til 3 timer – med stort set samme dagsorden som normalt, men tilrettet til digitale drøftelser og afstemninger, bl.a. for at sikre at tiden holdes. Det var nok alle interesseret i, men det betød også, at der var mindre debat og færre kommentarer end ellers.

Som dirigent var foreslået - og blev valgt - Helle Hjorth Bentz, viceforhandlingschef hos Dansk Sygeplejeråd. Og første punkt var aflæggelse af den mundtlige beretning, udarbejdet af formandskabet, der efter vedtægterne skulle godkendes sammen med den udsendte skriftlige beretning.

Fasthold alt det, der lykkes
I den mundtlige beretning lagde Claus Hjortdal naturligt nok vægt på, hvad foreningen og medlemmerne står med af udfordringer lige nu – her ved genåbningens fase II for de ældste elever. I den forbindelse har foreningen gennemført en stor medlemsundersøgelse, der peger på, at skolerne under de nuværende sundhedsmæssige forhold kun er klar til en delvis og gradvis åbning:

"Intet er som det plejer. Intet er kendt land. Vi står med store ændringer og forventninger. Og alligevel er vi i folkeskolen med dygtig ledelse og et fantastisk engageret personale lykkedes at åbne halvdelen af skolen under stramme hygiejniske regler, kommunikere med forældre og elever, også de udsatte familier, etablere nød/hjem-undervisning etc. Det er flot”.

"Lukke og åbne og så åbne yderligere. Nu står vi over for den 3. store disruption med kort varsel, som vi pt. ikke ved noget præcist om, men vi vil lykkes med det også. Folkeskolen er ofte til debat og beskyldes for forandrings- og ledelsesresistens, men jeg tør godt sige, at vi har vist forandringsparathed, og at vi kan vende supertankeren. Så folkeskolen har momentum!”, sagde formanden.

Claus Hjortdal var inde på, at skolen måske heller ikke fremadrettet vil være den samme, som vi kender. Den kreativitet, der vises nu i ledelse og undervisning, tekniske løsninger, idérigdom mv., kan vi tage med os. Trods alt oplever vi trygge forældre, glade elever og et personale, der trives, et godt samspil lokalt, og en minister, der ikke overstyrer. Alt det er – igen trods alt - positive pejlemærker.

Foreningsmæssigt er der langt overvejende er et godt samarbejde centralt og lokalt med Skole & Forældre og skolebestyrelser, med DLF, BUPL, BKF, KL, kommuner og forvaltning. Den succes er vigtig at bygge på. Formanden nævnte i den forbindelse OK’21, der står over for at skulle tage fart, og hvor modsatte interesser pr. tradition står over for hinanden denne gang kan få et andet forløb.

Den skriftlige beretning, som var udsendt på forhånd, og som kan læses nedenfor, beskriver de aktiviteter og indsatser, som foreningen, skoler og skolelederne har haft i gang i årets løb og meget af det før Corona – hvilket som antageligt nok skal blive aktuelle igen. Repræsentantskabet skulle derefter godkende den mundtlige og skriftlige beretning samlet.

Med positive skriftlige bemærkninger og thumbs-up samt en kortere efterfølgende kommentarrunde og nogle mundtlige kommentarer, fx om at foreningen også skal være markant med hensyn til skoleledernes vilkår, arbejdstid og forhold, blev beretningen godkendt enstemmigt.

Valg til hovedbestyrelse m.m.
På dette virtuelle repræsentantskabsmøde 2020 skulle afholdes valg til seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter m.m., mens foreningens formand og næstformand ikke var på valg i denne omgang – det sker først i 2021.

Til afstemningerne blev brugt point-modellen, hvor repræsentanterne skulle give 6, 5, 4, 3, 2 eller 1 point til de 6 kandidater, man foretrækker, når der som her skal vælges netop 6 til HB. I år havde foreningen henstillet til, at medlemmer, der var interesseret i at stille op, gjorde det i god tid inden HB-valget, selv om man kunne stille op så sent som på selve mødet. Det havde 10 kandidater gjort.

Altså kampvalg og i år altså elektronisk afstemning. Til de seks pladser i foreningens HB blev med nogle tekniske vanskeligheder valgt (her nævnt i rækkefølge med flest stemmer): Lars Aaberg, Torben Møller Nielsen, Peter Nellemann, Karen Rasmussen, Lotte La Cour og Mogens Brag. Tillykke!

Samtidig siger HB farvel til Peter Hansen og Dan Gert Christensen, der begge frivilligt er udtrådt. Go’ vind til dem!

Desuden skulle to suppleanter vælges til hovedbestyrelsen, hvilket blev et tilløbsstykke med hele 8 kandidater. Resultatet blev, at Marianne Kipker blev valgt som 1. suppleant og Maria Mygind som 2. suppleant til HB. Tillykke!

Som kritiske revisorer blev Svend Faurholdt og Peter Vinkel genvalgt. Tillykke med det og til foreningens nye revisorsuppleant, som blev Bo Buhl Andersen.

Indkomne forslag
HB havde stillet forslag om ændring af tidspunkt for afholdelse af fremtidige repræsentantskabsmøder, så de fra næste år vil ligge dagen før foreningens årsmøder. Forslaget, der er en vedtægtsændring, og som blev motiveret af formanden, indebar også, at der skulle besluttes en overgangsordning for valg til HB m.fl.

”Muligheden af at skabe større sammenhæng mellem de ledelsesfaglige og fagpolitiske aspekter i foreningen har været drøftet på flere formandsmøder. Dette skal bl.a. ske ved at flytte repræsentantskabsmødet fra 1. til 4. kvartal, hvilket også får betydning for valgperioder for formandskab og HB. Det kræver igen en repræsentantskabsbeslutning, hvilket vi anbefaler et ja til”, sagde Claus Hjortdal.

Repræsentantskabet besluttede at godkende ovenstående ændringer – som man kan læse nærmere om i bilag til udsendelse af dagsordenen, og som vil træde i kraft med øjeblikkelig virkning – med 107 stemmer for og 2 blanke stemmer. Valgperioden er fra nu og til og med 30. november 2021.

Regnskab, økonomi m.m.
Foreningens regnskab blev fremlagt af næstformand Dorte Andreas og behandlet sammen med status over foreningens økonomi, ydelser til valgte til HB og midler udlagt til lokalforeninger, kontingent mv.

Foreningens regnskab 2019, der kan læses nedenfor, udviser et komfortabelt overskud på 2,9 mio. kr., ligesom der er en positiv balance, et stabilt medlemstal og en solid likviditet. Det blev uddybet for så vidt angår de større, vigtige poster. Der har bl.a. været flere indtægtsgivende aktiviteter og et vellykket årsmøde. Repræsentantskabet godkendte regnskabet enstemmigt.

Økonomien ser også fornuftig ud fremadrettet - trods udgifter i forbindelse med Corona, herunder at årsmødet i år har måttet aflyses. Dorte Andreas gennemgik den foreløbige opfølgning på budget 2020, ligesom budgettet for 2021 samt en fremskrivning op til 2024 blev fremlagt til orientering, alle budgetteret med mindre overskud, uden at det gav anledning til kommentarer.

Repræsentantskabet skulle derudover fastsætte ydelser til HB-medlemmerne, som var foreslået uændret i 2021 ift. 2020 med mulighed for valg mellem en frikøbsmodel med mindre honorar eller en model uden frikøb, men med et større honorar. Satserne m.m. kan læses som bilag til indkaldelsen til mødet.

Repræsentantskabet godkendte forslaget med stort flertal. På samme måde var både fastsættelse af midler til de lokale afdelinger og fastsættelse af kontingent foreslået at fortsætte uændret. Også dette godkendte repræsentantskabet med stort flertal. Satserne kan ses i bilag til indkaldelsen, og ordinære medlemmers kontingent ligger således uændret på 612 kr./md., ligesom de øvrige kontingentsatser for særlige medlemsgrupper fastholdes.

Læs dagsorden for mødet

Se den skriftlige beretning

Beretning som plakat

Læs kandidaternes valgoplæg

Find regnskab/årsrapport