Skole, ledelse, ansvar og… #MeToo

Ledelsesansvaret indebærer bl.a. at sikre arbejdspladsen et godt psykisk arbejdsmiljø. Ledelsen ventes at gå forrest.

Debatten om sexisme, krænkende adfærd og lignende problemstillinger vedrører alle arbejdspladser herunder også landets skoler, og HB har derfor på sit seneste møde drøftet, hvordan skolelederne kan værne om det gode arbejdsmiljø.

Det er arbejdsgivers forpligtelse af stille et chikanefrit miljø til rådighed og i rimeligt omfang sikre sine ansatte imod chikane. Det betyder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det psykiske arbejdsmiljø er forsvarligt, og at der føres tilsyn.

På skoleområdet er der allerede sket en udvikling af arbejdspladskulturen, hvor emnet tages op i blandt andet trivselsundersøgelser. Der er også et kommunalt fokus. Alligevel opfordrer foreningen til, at kommunerne på ny tager problemstillingen op i MED for at genopfriske de fælles principper.

Seksuel chikane er defineret i Ligebehandlingslovens § 1, stk. 6.:

”Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”.

Der blev sidste år gennemført en lovændring af Ligebehandlingsloven, hvor forbuddet mod seksuel chikane blev tydeliggjort.

I lovens § 4, stk. 2. står nu:

  • 1. Enhver arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår. Dette gælder også ved afskedigelse.
  • 2. Lige arbejdsvilkår, jf. stk. 1, omfatter også forbud mod sexchikane.

Det gennemsnitlige godtgørelsesniveau for overtrædelse af ligebehandlingslovens forbud mod sexchikane blev ved samme lejlighed hævet fra 25.000 kr. til ca. 33.000 kr.

Foreningens sekretariatet behandler lejlighedsvis sager og yder rådgivning om emnet. Hvis der opstår enkeltsager, så kontakt sekretariatet, der selvfølgelig vil understøtte medlemmerne bedst muligt.

Et godt arbejdsmiljø uden sexisme

Som leder skal man forholde sig til, hvornår der er tale om krænkelser, og hvad der skal til for at forebygge, føre tilsyn og gribe ind. 

Arbejdsmarkedets parter og BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) står sammen med Arbejdstilsynet bag kampagnen "Hvor går grænsen?" der handler om at beskytte din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø mod seksuel chikane – se HER

BFA forsøger HER at afgrænse, hvad der kan forstås ved seksuel chikane.

I tillæg til lovændringerne i Ligebehandlingsloven har Arbejdstilsynet i november 2020 udsendt en ny bekendtgørelse og vejledning, hvor der er sat øget fokus på de regler, der gælder for arbejdsgivere for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for deres medarbejdere:

Ny, opdateret bekendtgørelse, se link til retsinformation 

Hertil opdateret At-vejledning 4.3.1-1, se link til retsinformation 

Målet er bl.a. at skabe et miljø, hvor krænkede medarbejdere tør stå frem med deres oplevelser, og hvor ledelsen kan handle rigtigt, hurtigt og konsekvent på medarbejdernes henvendelser.