Udspil til finanslov 2021

S-regeringen har i går fremlagt finanslovforslaget for 2021, som bærer præg af, at vi stadig er i Coronakrisen, men også har nogle små bidder til børn/unge- og skoleområdet.

Et række velfærdsområder vil trods krisen blive prioriteret. Under overskriften ”Et velfærdssamfund for alle” vil regeringen i efteråret præsentere et udspil til gavn for særligt udsatte og anbragte børn. Der afsættes 150 millioner kroner i 2021, 250 millioner kroner i 2022 og 500 millioner kroner årligt i 2023 og 2024.

Der afsættes desuden 160 millioner kroner årligt fra 2021 og frem til at videreføre den eksisterende faglige rådgivning af fagprofessionelle, dagtilbud, skoler og kommuner om arbejdet med udsatte børn og unge, børn og unge med særlige behov samt tosprogede børn og unge.

Overordnet er udspillet til Finanslov 2021 præget af særlige udfordringer afledt af COVID-19, og det pres, det lægger på dansk økonomi. Således ventes der i løbet af 2021 et underskud på 0,5 pct. af BNP, hvilket svarer til det tilladte underskud i budgetloven.

Regeringens fokus på at sikre arbejdsmarkedet er nødvendigt for at sikre landets økonomi og få bremset ledigheden, som forventes at falde fra 4. kvartal 2020 og frem. Det forventes, at genopretningen især bliver båret af det private forbrug via bl.a. udbetalingen af feriepenge.

I 2020 skønnes den offentlige beskæftigelse at stige med 6.000 personer. Det offentlige forbrug skønnes at vokse med 2,2 pct. i 2020. Det skyldes bl.a. merudgifter relateret til håndtering af COVID-19.

Nu skal S-udspillet selvfølgelig forhandles i folketinget, først og fremmest med støttepartier.

Hovedelementer i finanslovforslaget

  • Genopretning af dansk økonomi: Der afsættes en reserve på 9,2 mia. kr. til genstart af dansk økonomi og særlige udfordringer afledt af COVID-19.
  • Klima og grøn omstilling: Der afsættes midler til grøn forskning i genopretningsreserven og i forskningsreserven. Dertil er der foreslået mindre klima- og miljøindsatser.
  • Offentlig velfærd: Flere midler til velfærdstiltag målrettet bl.a. børn, ældre og socialområdet, hvilket kommer oven i økonomiaftalerne med kommuner og regioner.  
  • Dagpenge: Ingen forslag om at stoppe udhulingen af dagpenge.
  • Arbejdsmiljø og social dumping: Ingen nye midler til indsatsen for et bedre arbejdsmiljø eller til at gøre indsatsen mod social dumping permanent.
  • Opkvalificering, efter- og videreuddannelse: Der er afsat midler til opkvalificeringsaftalen fra juni 2020, men derudover er der ingen nye initiativer på området.
  • Ret til tidlig tilbagetrækning: Der er afsat midler i tråd med regeringens udspil.
  • Forhandlingsreserve: Der afsættes en reserve på 1,5 mia. kr. i 2021 og i årene frem.
  • Finansiering: Forslaget er primært lånefinansieret inden for budgetlovens rammer.

Læs mere her