Valg til HB

På det kommende repræsentantskabsmøde 2020 bliver der afholdt valg til seks pladser i foreningens hovedbestyrelse samt suppleanter m.fl.


Opdateret 24. april 2020

Skolelederforeningens udskudte repræsentantskabsmøde afholdes virtuelt

Repræsentantskabsmødet afholdes 7. maj 2020 i en virtuel udgave med digitale drøftelser og afstemninger i stedet for det fysiske møde. På mødet afholdes valg til hovedbestyrelsen m.m.
Læs mere her
-------------------

Skolelederforeningen afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 26. marts 2020 kl. 10:00 til ca. 16:00 på Scandic Bygholm Park i Horsens.

Her mødes foreningens højeste myndighed til et kik tilbage på det forløbne år – og ikke mindst fremad på det nye år, vi har taget hul på. Her drøftes det, hvad foreningen og medlemmerne står med af udfordringer, og ikke mindst vil det blive besluttet, hvad der skal prioriteres og sættes i værk.

På dagsordenen er bl.a. godkendelsen af den på forhånd udsendte skriftlige beretning og den mundtlige beretning, der aflægges på mødet, behandling af indkomne forslag og en politisk drøftelse af de områder, hvor foreningen vil koncentrere sin indsats.

Foreningens regnskab for 2019 bliver fremlagt, ligesom der vil blive orienteret om budgetterne for 2020 og 2021, ja der vil blive kigget på økonomien i et femårs-perspektiv. Desuden skal medlemskontingentet samt ydelser til politiske valgte og midlerne til de lokale afdelinger fastlægges.

Hvem skal bestemme?

På dette års repræsentantskabsmøde vil der desuden blive afholdt valg til seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter m.m.

Da formandskabets valgperiode - i henhold til en tidligere repræsentantskabsbeslutning - er ændret fra to til tre år, er foreningens formand og næstformand først på valg i foråret 2021.

I henhold til foreningens vedtægter § 8, stk. 5-6 skal der derfor på det kommende repræsentantskabsmøde 26. marts 2020 vælges:

  • 6 hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  • 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 2 år
  • 2 revisorer for 2 år
  • 1 revisorsuppleant for 2 år

Bemærk at alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen i henhold til vedtægternes § 9, stk. 4 er valgbare til foreningens hovedbestyrelse.

Det er repræsentantskabets ca. 100 medlemmer, der skal vælge blandt de opstillede kandidater, og der kan opstilles kandidater både før repræsentantskabsmødet og på selve mødet.

Repræsentantskabsmødet er i princippet åbent for alle medlemmer, dog således at kun HB og medlemmerne af repræsentantskabet har stemmeret.

Valgoplæg

Overvejer man at stille op til valget til HB, er det NU, man skal gøre noget ved det! Det er som nævnt ifølge vedtægterne muligt at stille op helt frem til repræsentantskabsmødets afholdelse. Men det kan være en fordel at få præsenteret sig selv og sit valgoplæg inden.

I den forbindelse tilbydes kandidater, der opstiller til bestyrelsesvalget, at blive præsenteret med billede samt navn, CV og kortfattet valgoplæg på MAX 300 ord ALT inkl.

Kandidaterne har i den forbindelse mulighed for at inddrage/nævne evt. stillere i forbindelse med sit kandidatur. Men igen gælder begrænsningen på de MAX 300 ord ALT inkl.

De skriftlige valgoplæg bringes i alfabetisk rækkefølge efter efternavn i Plenum 2-20, der udkommer i starten af marts. Bemærk deadline for indsendelse til tryk i bladet, hvor valgoplæg / CV / foto skal være fremme senest mandag den 17. februar 2020 kl. 12.00 via mail til midi@skolelederne.org.

Valgoplæggene bringes også – sammen med valgoplæg, der er indkommet efterfølgende – på hjemmesiden og i foreningens nyhedsbreve i perioden op til afholdelsen af repræsentantskabsmødet.

OPDATERET: KEND DIN KANDIDAT - LÆS VALGOPLÆG

Valghandling og valgkamp

Da det ifølge foreningens vedtægter er muligt at stille op helt frem til repræsentantskabsmødets afholdelse og til afholdelsen af valget på selve mødet, er der desuden mulighed for, at alle kandidater kan præsentere sig selv med et oplæg á max 3 min. på selve repræsentantskabsmødet.

Afstemningen sker først om valg til hovedbestyrelse og sidst vælges suppleanter m.fl. Til afstemningen bruges point-modellen, som den kaldes i populær tale.

Kandidater til valget opfordres til at melde sig på banen og stille op i god tid. Ud over ovenstående tilbud om præsentation valgoplæg i foreningens medier, kan alle kandidater naturligvis selv ’føre valgkamp’ og promovere sig i tekst, lyd og billeder - de steder man vil, fx på de sociale medier.

Til sidst: Er du interesseret i, hvem der stiller op til Skolelederforeningens HB for de næste to år, så følg med her på foreningens hjemmeside, i nyhedsbrevet og på vores Facebook-platform!

Illustration OTW