OK21 forlig mellem Skolelederforeningen og KL

Forhandlingerne om de kommunale skolelederes overenskomst er i dag faldet på plads, og resultatet indebærer en række mindre yderligere forbedringer af lederlønnen. I går blev KL og de kommunalt ansattes organisationer enige om en generel overenskomstaftale for de kommende tre år.

Skolelederforeningen har sammen med LC og de øvrige LC-organisationer i dag 16. februar 2021 forhandlet de specielle overenskomstforhold på plads med KL.

Forhandlingsfællesskabets forlig på det kommunale område afsatte en pulje penge til fornyelse af de specielle overenskomster. Der var afsat 0,50 % af den samlede lønsum til specielle forhandlinger med virkning fra 1. april 2022.

Herudover er der afsat midler til forbedring af reallønnen i det generelle Forhandlingsfællesskabsforlig, som i hovedtræk kan ses på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside. Her findes også en powerpoint-præsentation, hvor OK21-forliget på det kommunale område gennemgås.

På Skolelederforeningens kommunale område er der udover de generelle procentuelle lønstigninger opnået en række mindre yderligere forbedringer af lederlønnen.

Konkret er der aftalt:

GRUNDLØNSFORBEDRING PÅ LEDEROVERENSKOMSTEN (alle stillingskategorier):

Alle grundløntillæg er hævet med 2.200 kr. årligt (grundbeløb)

  • For ledere på grundlønstrin 46 + 13.500 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 46 + 15.700 kr.
  • For ledere på grundlønstrin 48 + 3.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 48 + 5.200 kr.
  • For ledere på grundlønstrin 49 + 3.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 49 + 5.200 kr.
  • For ledere på grundlønstrin 50 + 3.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 50 + 5.200 kr.

Grundlønsstigningen træder i kraft 1.4.2022

Beløbet lægger sig oven på de aftalte generelle lønstigninger på 5,29% (over 3 år) som blev aftalt i det generelle forlig.

FORENEDE GRUPPELIV:

Der sker følgende ændringer i Aftale om gruppelivsforsikring for lærere m.fl.

  • En forhøjelse af dækning af kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 kr.
  • Aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år
  • Der gennemføres en varig forhøjelse af bidraget til gruppeliv.

Øvrige krav fra begge parter er frafaldet.

"Med det Corona-bagtæppe der har været ved disse forhandlinger, er jeg glad for de resultater, vi har fået på LC-området og ikke mindst for lederne. Forbedring af reallønnen gennem procentvise udmøntninger og ingen forringelser af ledernes overenskomst, som KL havde stillet krav om," siger skoleledernes formand Claus Hjortdal.

Oveni lønforbedringerne er der aftalt et partsprojekt om at modernisere og forenkle den nuværende praktikaftale for lærere og ledere.

KL, DLF og Skolelederforeningen er enige om i en periode at se på den nuværende praktikaftale, som indeholder bestemmelser om vilkår ved lærerstuderendes praktik for praktiklærerne og de ledere, som har praktikelever.

Den nuværende aftale er fra 2015, og der er behov for at se på en mulig ny aftalestruktur på området, således at aftalen understøtter den fremadrettede tilrettelæggelse af praktikken.

Urafstemning
Der udsendes yderligere information om urafstemningen, når den endelige plan bliver tilrettelagt.

Der udsendes særskilt information til ansatte i stat og regioner på deres respektive områder, når der er nyt.

Se powerpoint: OK21 Fokus på ledere

Se Forhandlingsprotokollen for forliget mellem LC og KL

Se 'Ok 21 forlig - KL'

Læs også nyhed fra 15. februar 2021:  Aftale klar for kommunalt ansatte

Læs også vores særlige sektion om OK21

Foto: Colourbox.dk