Formandsmøde: Foreningens økonomi

27. august 2015

På formandsmødet i dag i København blev der gjort status over foreningens økonomiske situation, der bl.a. har været presset af et faldende medlemstal. Men heldigvis ser økonomien ikke så ringe ud


formandsmoede27august2015
Efter den nye HB og det nye formandskab kom til fadet sidste år har man – populært sagt – gennemført et kasseeftersyn af foreningens økonomi, der grundlæggende er sund nok. Men 15 % færre skoleledere som følge af strukturændringer over de sidste 4 år giver selvfølgelig en tilsvarende nedgang i medlemstallet. Dertil kommer ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytningen til Snaregade og andre aktiviteter. 

Næstformand Jørgen Mandrup orienterede om foreningens økonomi

Det var baggrunden for, at det på sidste ordinære repræsentantskabsmøde dette forår blev besluttet at hæve kontingentet samt nedregulere det økonomiske tilskud til lokalforeningerne. Samtidig blev der besluttet en stram og konservativ budgetlægning, som HB har fulgt op på månedligt. Og det har sammen med en række besparelser hurtig haft en positiv effekt på balancen. 

 

På formandskabsmødet, hvor de lokale formænd, HB og sekretariatet deltager, redegjorde næstformand Jørgen Mandrup for foreningens økonomi med fokus på en række centrale poster.

Vigtigst måske er, at medlemsudviklingen i 2015 og dermed kontingentbetalingen har stabiliseret sig bedre end forventet. Pr. august 2015 er antallet af medlemmer ca. 3.800. Heraf er ikke alle fuldt betalende, bl.a. på grund af et efterslæb fra konflikten/lærerlockouten i 2013. Men frem for alt, er der på det seneste ikke sket så stort et frafald som først antaget.

På samme måde er de AKUT-midler, foreningen via overenskomstsystemet får til vores leder-TR system og det organisatoriske arbejde, større end antaget. Årsmødet, der sidste år gav underskud, arbejdes der målrettet på kommer i balance i år. Sidstnævnte spurgte deltagerne en del ind til, og Jørgen Mandrup fremlagde detaljerede tal på udgifter og indtægter, der samlet set udgør et større regnestykke. formandsmoede227.august2015

Alt i alt har det betydet, at HB har kunnet opjustere budget 2015, således at dette år ventes at ende i et pænt overskud. I forlængelse heraf fremlagde næstformanden en perspektivering af økonomien, der ser fornuftig ud foreløbigt et par år frem til 2018, hvorefter der kan skimtes nye bump på vejen.

Fra salen blev der nikket. Men også efterlyst, at man kan lokalt kan få fuldt opdaterede medlemsoversigter, oversigter over lokalforeningernes midler mv. Og så blev der lagt op til, at drøftelsen senere samme dag om, hvad der skal prioriteres mht. Skolelederforeningens organisation og aktiviteter på længere sigt, skal handle om, hvordan resurserne fordeles centralt/decentralt.