Tilsynet af psykisk arbejdsmiljø på skolerne er nu indledt

Som led i den tidligere regerings initiativer for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder og institutioner i 2013-16, gennemfører Arbejdstilsynet nu en større tilsynsindsats på ca. 150 skoler med fokus på lærernes psykiske arbejdsmiljø 

COLOURBOX3175888red1

 

De ca. 150 folkeskoler og frie grundskoler, der udgør ca. 10 % af alle landets skoler, er udvalgt til tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø med fokus på primær lærernes arbejdsmiljø. Tilsynet omfatter dog alle, der er en del af undervisningen, det vil sige også pædagoger, der fx varetager understøttende undervisning.

Skolerne er varslet, ligesom der er sendt et varsel til forvaltningen i de kommuner, der har skoler i tilsynet. De første tilsynsbesøg er gennemført. Derudover vil der både i år og til næste år være skoler, der udtrækkes som en del af det risikobaserede tilsyn (som kan dække over en klage) og en del af det almindelige stikprøvevise tilsyn.

Skoler udvalgt efter brede kriterier

Skolerne er udvalgt efter ret brede kriterier, det kan være ud fra tilfældighed, geografi, størrelse, om de tidligere har haft påbud eller klager, ud fra anmeldte erhvervssygdomme, ud fra at det er længe siden, de har haft tilsyn. Lister over skolen, der er udtaget til tilsyn, bliver ikke offentliggjort.

Man har som skole indflydelse på, hvordan tilsynet konkret tilrettelægges. Når Arbejdstilsynet gennemfører et tilsynsbesøg, ringer den tilsynsførende inden besøget og tager en samtale med skolens leder. Formålet er dels, at den tilsynsførende kan danne sig et godt overblik over skolen, dels at der kan aftale om samtaler med medarbejderne.

Tilsynsbesøg i indsatserne vil i de fleste tilfælde indebære gruppesamtaler med skolens ansatte. Samtaler, der kan være tidskrævende, da Arbejdstilsynet til interviewene er interesseret i, at deltagerne siger noget, men ikke ønsker, at det kun er de mest kritiske, der deltager. Målet er at afdække, ikke at opfinde, eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Et tilsyn kan munde ud i to myndighedsafgørelser, hhv. påbud og skriftlig vejledning. Der er kun skriftlighed, hvis der er tale om en myndighedsafgørelse. Derudover kan der være en mundtlig vejledning, som ikke er en myndighedsafgørelse, men en vejledning med råd til at arbejde med evt. problemstillinger, der har vist sig i tilsynet. Et evt. påbud sendes til kommunen og til orientering til skolens ledelse, som skal orientere AMR. Man kan søge aktindsigt i et påbud.

"Arbejdstilsynet har tilkendegivet, at de vil være tilbageholdende med påbud, hvis skolen/skoleledelsen kan beskrive de tiltag, der er i gang og sandsynliggøre, at disse vil medføre de ønskede forbedringer. Så det er relevant, at man som skoleleder forbereder sig på at kommunikere de initiativer, der er i gang", siger Jørgen Mandrup, næstformand i Skolelederforeningen.

Skoleledelser under stort opgaveopres

Det er ingen hemmelighed, at skolerne med lockouten, L 409, reformen, skolesammenlægninger og andre forandringer er under et stort opgavepres med øget risiko for belastning af bl.a. det psykiske arbejdsmiljø.

"Skolelederforeningen opfordrer derfor skoleledelserne til at være i tæt kontakt med forvaltningerne om at være aktive og støttende i processen, fx ved at man bistår lederne i en beskrivelse af, hvad man har gjort på skolen og i kommunen. Man bør som skoleleder have en drøftelse med forvaltningen i forbindelse med en varsling af tilsyn, så man er tryg ved rammen", siger Jørgen Mandrup.

Arbejdstilsynet forventer, at der er en række faktorer, som lærerne oplever, presser dem. De tilsynsførende er dog samtidig instrueret i at rammesætte tilsynet over for lærerne, så man ikke drøfter områder, tilsynet ikke kan håndtere, fx i forhold til arbejdstidsreglerne, lovgivning om reformen etc. Tilsynet kan dermed ikke gå ind i den rene arbejdstidstilrettelæggelse, men hvis arbejdet er tilrettelagt uhensigtsmæssigt, så det udgør en risiko for det psykiske arbejdsmiljø, kan tilsynet gå ind.

Læs mere

PP-oversigt over tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø for lærere (Arbejdstilsynet)

Den tidligere regerings udspil: Et godt og langt arbejdsliv for alle (Beskæftigelsesministeriet)