LC taber sag i arbejdsret

LC har på DLF’s vegne tabt en sag i Arbejdsretten anlagt mod KL om fortolkningen af OK’15-arbejdsstid. Ledelsen er ikke forpligtet til at sætte tid på den enkelte lærers forberedelse.

Arbejdsretten mener ikke, at LC har godtgjort, at arbejdstidsbilaget til Overenskomst 15 - af retten kaldet "forståelsespapiret" - tydeligt fastslår en forpligtelse for ledelsen til at meddele læreren et skøn over, hvor megen tid læreren samlet set forventes at anvende til forberedelse i det pågældende år.

Dommen går dermed Lærerforeningen imod, idet skoleledelsen ikke er forpligtet til at sætte tid på den enkelte lærers forberedelse.

Striden har stået om OK’15-papirets punkt 3, som beskriver, at der er i drøftelserne mellem lærer og skoleleder om lærerens opgaveoversigt "indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver".

Det mener Arbejdsretten altså ikke nødvendigvis skal læses som, at skolelederen skal give læreren et skøn over, hvor meget tid, han eller hun har til forberedelse.

Ordlyden kan derimod forstås som, at ledelsen og læreren ”ved udarbejdelsen af opgaveoversigten skal drøfte, om der er en fornuftig balance mellem de opgaver, der skal udføres i løbet af året, og den arbejdstid, der er til rådighed, når undervisningstiden fratrækkes, uden at læreren skal have meddelt et skøn over forventet tidsforbrug til den samlede forberedelse", lyder det i dommen.

LC’s og DLF’s formand Anders Bondo er ikke overraskende utilfreds med dommen og fastholder, at for mange lærerne oplever, at de ikke har tid nok til at forberede en ordentig undervisning– og at det derfor burde stå fast, at skolelederen skal drøfte med læreren, hvor meget tid, der skal bruges til forberedelse.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, siger på skoleledernes vegne, at man må tage dommen til efterretning og beklager, at sagen endte i retten.

 Foto: colourbox.dk