Repræsentantskabsmøde 2016: Ressourcer, reform og rekruttering

Repræsentantskabet, HB, sekretariat og gæster var i dag (31. marts 2016) samlet til repræsentantskabsmøde i Odense med fokus på, hvor skolelederne og Skolelederforeningen befinder sig nu og er på vej hen.

De 98 lokale formænd i Skolelederforeningen samt særlige ledergrupper var samlet med foreningens hovedbestyrelse for at drøfte foreningens aktiviteter og politik - fremadrettet men også med et kig tilbage på det år, som er gået. 

Foreningens sekretariat var også til stede, og sekretariatsleder i LC Mariann Skovgaard blev valgt som dirigent.

Claus Hjortdal, formand, fremlagde sin mundtlige beretning, hvor han blandt andet kom ind på emnerne ressourcer, reform og rekruttering. 

Hvor den på forhånd udsendte skriftlige beretning giver interesserede et detaljeret overblik over, hvad foreningen og medlemmerne er optaget af – ja, har haft hænderne fulde af – siden det sidste repræsentantskabsmøde, causerede Claus Hjortdal mere frit i sin mundtlige beretning. Dermed kombinerede han det bagud skuende med det fremadrettede og lagde således op til debat.

"Foreningen skal iværksætte de tanker, som HB samt foreningens lokale bestyrelser og formænd lægger på skinner. Det sker – som i dag – ved at lytte og være i dialog", sagde formanden, der pegede frem mod næste valgperiode, de kommende to år og frem mod det valg til HB, der skal finde sted senere på mødet i dag.

Bro, der mangler 10 cm

Formanden kom hurtigt ind på lederjobbet i dagens reformerede folkeskole. Det er måske Danmarks vigtigste og sværeste lederjob. Der kræver mange kompetencer. Som fx åbenhed, så man ser og opfanger omverdenens krav og kan oversætte kravene. Og have evne og engagement til at skabe en fortælling om skolens værdi og om opgavernes vigtighed og omfang.

"Men det er svært at skabe autoritet i forhold til omverdenen, autoritet i hverdagens virkelighed, når der er så pressede arbejdsforhold og mange steder en utilstrækkelig økonomi. Det er lidt som at skulle skabe bro mellem to kyster, der til stadighed flytter sig i forhold til hinanden eller den lille bro fra Holmen til Nyhavn, der som bekendt stadig mangler 10 cm for at nå sammen", sagde formanden.

Magt og indflydelse


På de indre linjer har foreningens HB sammen med formandsskabet, og sekretariatet under overskriften "Stærk, synlig og attraktiv" i valgperioden arbejdet med både visioner og målopfyldelse.

"Vi søger at få indflydelse, og det har vi også succes med. Men hvordan når vores styrke på foreningsniveau hen til det lokale, kommunale niveau? Det er udfordringen, da det er der, de konkrete beslutninger tages", sagde formanden.

Han pegede på, at foreningen på både centralt og lokalt niveau i fx Hvidovre, Odense og Kolding er gået på banen i spørgsmål om færre ledere, besparelser og indskrænkelse af ledelsesrum, hvor politikere er langt inde i driften. Og hvor det er lykkedes at ændre udviklingen til det positive. Men målet er at understøtte interessevaretagelsen og mediekontakt i alle decentrale led.

"Det skal ske via tættere dialog, en næstformand tættere på, mulighed for øget samarbejde mellem mindre kommuner, understøtte kommunikationen og via en styrkelse af de tværkommunale netværk og foreningens leder-TR/lokalformænd", sagde formanden.

På det kommunikative område har foreningen arbejdet meget målrettet med at øge den direkte kommunikation centralt/lokalt, sikre bedre medlemslister, forny sine medier, have tæt kontakt til traditionelle nyhedsmedier og særligt være på de sociale medier som Facebook og Twitter.

LC-Lederforum 

Claus Hjortdal kom ind på det styrkede samarbejde i LC-Lederforum. Det handler om at stå stærkere samlet som undervisningsledere, om at fremstå med en skarp selvstændig lederidentitet. Men det handler også om at bevare forhandlingsretten, sagde han.

"Inden for rammerne af et fællesskab har vi fundet et ståsted, som kan udbygges. LC-LF er nu gået fra at være kaffeklub til at være et sekretariatssamarbejdende fællesskab i første omgang med Frie Skolers Ledere med fælles konsulentkorps og potentiale til yderligere samarbejde".

Potentialet er større, sagde Claus Hjortdal, men det går den vej, at ledergrupperne samles. Et andet markant eksempel på det er, at det nu efter adskillige år er lykkedes at få skabt et Lederråd i FTF med det formål, at alle ledere i alle FTF's organisationer har en stærk stemme.

Den kommende tid 

Reformen er det store dyr i åbenbaringen. For skolerne, skolelederne og Skolelederforeningen. Et væsen, der for at skulle nå i mål kræver, at strukturer fungerer, resurserne er der, at der er frihed til ledelse og til sprudlende kreativitet i samspil med alle, der vil.

"Vi skal have styrket kommunikationen, på dobbelt vis. Vi må i klare vendinger kæmpe for opbakning til hele reformen – økonomisk og indholdsmæssigt. Vi skal have tid til ledelse, ordentlige arbejdsvilkår og en målrettet national skolelederuddannelse. Men vi skal også fortælle de gode historier og informere om det gode, der sker på skolen – til forældre, befolkning og medier".

Debat: Politik, kommunikation og organisation 

Efterfølgende var beretningen til debat. Her blev der blandt andet spurgt til, hvor langt foreningen er i forhandlingerne med BUPL i forhold til at få SFO-lederne med over i Skolelederforeningen.

"Vi er i dialog med BUPL om en konstruktion med dobbelt medlemskab. Det er en proces, hvor begge parter skal være klar," svarede Claus Hjortdal.

Skal vi være bekymrede for, hvordan det går i Hovedbestyrelsen, siden der kun er få af hovedbestyrelsens medlemmer, som genopstiller," lød et andet spørgsmål.

"Vi har haft et rigtig godt samarbejde i Hovedbestyrelsen, vi har haft gode diskussioner og er nået til enighed om hvilke opgaver, der skulle tages fat på, så jeg mener ikke, at der er grund til bekymring," sagde Claus Hjortdal.

Der var flere kommentarer omkring 'politik og kommunikation' og nødvendigheden af, at foreningen sætter dagsordenen i medierne og stadig har stafetten – især i en tid, hvor det ofte lykkes for andre at få et budskab i medierne om, at reformen ikke dur.

"Det er vigtigt, at vi holder politikerne fast på reformen – de har selv været med til at beslutte den," lød det blandt andet.

Der blev ligeledes udtrykt et ønske om at få gang i en debat om data og datasammenligning mellem skolerne.

Beretningerne, den mundtlige og skriftlige, blev enstemmigt vedtaget.

Se formandens pp-opæg til mundtlig beretning

Læs den skriftlige beretning 2015-16

Foto: Hung Tien Vu