Skoleledere: Økonomien i folkeskolen er for ringe

Regeringens omprioriteringsbidrag vil få alvorlige konsekvenser for landets folkeskoler, vurderer Skolelederforeningen, som er bekymret for yderligere nedskæringer i skolernes økonomi.

I en rundspørge, som Skolelederforeningen har foretaget blandt foreningens 95 lokale formænd, vurderer et stort flertal (83 procent), at omprioriteringsbidraget vil få negativ betydning for økonomien i kommunernes skolevæsen.

Regeringen og KL forhandler i øjeblikket kommunernes økonomi, herunder det omdiskuterede omprioriteringsbidrag, som betyder, at kommunerne skal skære i de kommunale budgetter i de kommende år.  I 2017 vil det ifølge kommunernes beregninger være lig med 2,4 milliarder kroner.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, ser med bekymring på regeringens økonomiske prioritering.

"Der er ikke plads til flere besparelser i folkeskolen, som i forvejen er hårdt presset økonomisk. Samtidig er der udsigt til, at de særlige tilskud til understøttelse af implementering af folkeskolereformen halveres i 2017 og helt bortfalder i 2018.” Derfor ønsker Skolelederforeningen, at omprioriteringsbidraget skal væk.

Besparelser og genåbning af skolebudgetter

Er der sket reduktioner af skolebudgettet i din kommune over de sidste 3 år, bliver de lokale formænd spurgt i undersøgelsen, hvor knap 2/3 bekræfter dette. Ca. hver fjerde lokalformand har oplevet, at det kommunale skolebudget er blevet genåbnet en eller flere gange i dette skoleår, hvilket går det økonomisk svært at planlægge og styre ressourceforbruget i skolen.

6 ud af 10 lokalformænd vurderer den økonomiske udsigt for skolerne som ’meget ringe’ eller ’ringe’ – lige så mange vurderer, at der samlet set vil være færre ressourcer i kommunen i forbindelse med planlægning af næste skoleår.

Læs hele rundspørgen

FAKTA OM RUNDSPRØGEN
Skolelederforeningen har i perioden 2. juni til 7. juni spurgt foreningens lokale formænd for de kommunale skolelederforeninger om, hvordan økonomien ser ud for deres kommunes skoler/skolevæsen.
Foreningens 95 lokale formænd repræsenterer i alt ca. 3.700 skoleledere i folkeskolen på landsplan.
77 ud af 95 lokale formænd har svaret, hvilket giver en svarprocent på godt 80 %.

Foto: Colourbox.dk