Om Repræsentant­skabet

Repræsentantskabet er Skolelederforeningens øverste myndighed.


Repræsentantskabet består af

1. Formændene fra hver af de kommunale afdelinger, tillidsrepræsentanterne fra tværkommunale
afdelinger samt valgte fra kommuner med mere end 100.000 indbyggere jfr. §6, stk.3 og §6A, stk. 5
og 6.
2. 2 repræsentanter fra hver af de faglige foreninger (DLF gruppe 1), som har mere end 100
ledermedlemmer
3. Skolelederforeningens hovedbestyrelse.
4. 1 repræsentant udpeget af Skolelederforeningen – Sydslesvig
5. 1 repræsentant fra de private gymnasiers grundskoleledere.
6. 2 repræsentanter for ledere ved specialundervisningsinstitutioner for voksne
7. Efter retningslinjer besluttet af repræsentantskabet kan medlems- og overenskomstgrupper med
mere end 20 medlemmer yderligere udpege en repræsentant

Der vælges/udpeges suppleanter for repræsentanterne litra 1-7.


På det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal i det mindste følgende punkter optages:

1) Valg af dirigent
2) Vedtagelse af forretningsorden for mødet
3) Formandens beretning
4) Godkendelse af regnskab
5) Indkomne forslag
6) Orientering om budget, samt:
          -Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne jf. §9 stk. 3.
          -Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger
          -Fastsættelse af kontingent, jf. §5
7) Valg, jf. §9 og §8, stk.6:
          a. formand
          b. næstformand
          c. 6 hovedbestyrelses medlemmer
          d. 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
          e. 2 revisorer
          f. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Repræsentantskabet kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. (jf. dog §11 og §12). 

Se mere i Vedtægterne.