Skolelederforeningens vedtægter og vilkår

 

Vedtægter for Skolelederforeningen

Skolelederforeningen er omfattet af regler og aftaler, som ligger til grund for foreningens arbejde.

Disse vedtægter er vedtaget af Skolelederforeningens repræsentantskab, og det er hovedbestyrelsen og den daglige ledelse, som skal følge og gennemføre vedtægterne.  

De gældende vedtægter blev vedtaget per 7. maj 2020.

Lokale vedtægter

Skolelederforeningens medlemmer er organiseret i lokale afdelinger, som er reguleret af lokale vedtægter.

Find de vejledende vedtægter her:
Vejledende lokale vedtægter

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Anbefalet procedure overgang til forskudte valg for lokalbestyrelser


Skolelederforeningens vedtægter pr. 7. maj 2020

 

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København.

§ 2. Formål
Stk. 1
Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og tjenstlige interesser.

Stk. 2
Foreningens formål søges bl.a. opnået ved:
• varetagelse af foreningens interesser på alle niveauer, herunder målrettet samarbejde med og kontakt til politiske beslutningstagere.
• arbejde for optimale løn-, pensions-, ansættelses- og arbejdsvilkår for medlemmerne bl.a. gennem varetagelse af aftaleretten for ledergruppen – både lokalt og centralt, via foreningens medlemskab af LC Lederforum.
• rådgivning, vejledning og bistand til medlemmer i tjenstlige anliggender. Evt. behov for juridiskbistand vurderes i de konkrete tilfælde.
• afholdelse af møder, kurser og konferencer m.m. af pædagogisk, faglig og organisatorisk karakter.
• udsendelse af informationer, således at medlemmerne altid er orienteret om foreningens
synspunkter.
• servicering af de lokale afdelingsrepræsentanter bl.a. gennem tilsendelse af fornødne
informationer.
• samarbejde med andre organisationer gennem LC-Lederforum samt andre interesseorganisationer i ind og udland.
• deltagelse i pædagogisk, fagligt og administrativt udviklingsarbejde på centralt plan.

§ 3. Erhvervsaktive medlemmer

Stk. 1
Ret til medlemskab har
• ledere, der er ansat inden for LC-Lederforums og Skolelederforeningens aftale- og
overenskomstområde i staten, regionerne, kommunerne, selvejende eller private institutioner/virksomheder
• ledere ansat ved de danske skoler i Sydslesvig 
• medlemmer, der afskediges uansøgt fra deres stilling. Disse forbliver i Skolelederforeningen til ny ansættelse opnås. Herefter tages stilling til evt. ændring af fagforeningsmedlemskab.

Stk. 2
Ret til medlemskab forudsætter medlemskab af DLF, fraktion 3.

§ 4 Pensionister

Stk. 1
Medlemmer, der overgår til pension eller efterløn, og som fortsat ønsker et organisatorisk tilhørsforhold til Skolelederforeningen, overføres til Skolelederforeningens pensionistgruppe i bopælskommunen eller i den kommune, hvor man sidst var aktiv skoleleder.

Stk. 2
Ret til medlemskab forudsætter medlemskab af Danmarks Lærerforenings fraktion 4.

Stk. 3
Medlemmer af pensionistafdelingen tilsendes Skolelederforeningens udgivelser.

Stk. 4
Medlemmerne af pensionistgruppen danner selv lokale aktivitetsgrupper i kommunen/på tværs af kommuner.

Stk. 5

Hovedbestyrelsen udarbejder nærmere retningslinjer for medfinansiering af særlige aktiviteter for pensionistgrupper lokalt.

Stk. 6
Medlemmer, jf. § 4, stk. 1, er ikke valgbare og har ikke stemmeret i henhold til § 6

§ 5. Kontingent, regnskabsår, tegningsret og ind- og udmeldelse
Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2
Foreningen tegnes af formand, næstformand og sekretariatschef, når det gælder økonomiske dispositioner vedr. daglig drift. 

Stk. 3
Større økonomiske dispositioner, der ligger udover drift, kan kun finde sted efter hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 4
Optagelse af lån i pengeinstitut og belåning af fast ejendom kan kun finde sted efter hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 5
Kontingent for erhvervsaktive og pensionerede medlemmer fastsættes for det kommende regnskabsår hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingentet opkræves månedsvis for erhvervsaktive. Kontingentet opkræves kvartalsvis for pensionerede medlemmer.

Stk. 6
Regnskabet revideres af Skolelederforeningens repræsentantskabsvalgte revisorer og en af Skolelederforeningens hovedbestyrelse udpeget statsautoriseret revisor.

Stk. 7
Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Skolelederforeningens sekretariat. Udmeldelse kan ske til den 1. i et kvartal med mindst en måneds varsel.

Stk. 8
Medlemsberettigede ikke-medlemmer vil ved genindmeldelse normalt have en karensperiode på 2 år, hvor medlemsrettighederne kan være begrænsede.

§ 6. De lokale kommunale afdelinger af Skolelederforeningen
Stk. 1
Der oprettes lokale afdelinger af Skolelederforeningen i samtlige kommuner – dog jfr. §6A. For kommunerne Fanø, Læsø, Samsø og Ærø gælder, at de indgår som en del af de lokale afdelinger af Skolelederforeningen i hhv. Esbjerg, Frederikshavn, Århus og Svendborg kommuner.

Stk. 2
Lokalafdelingen ledes af
a) tillidsrepræsentanten, der efter særskilt valg indtræder som formand.
b) suppleant for tillidsrepræsentanten, der indtræder som næstformand jf. § 6, stk. 4.
c) et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges af og på en generalforsamling i årets 1. kvartal jf. § 6 stk. 4. 
d) Såfremt der efter lokal aftale er valgt flere tillidsrepræsentanter i kommunen, vælges der blandt disse på generalforsamlingen en formand for lokalafdelingen samt en næstformand og bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan yderligere bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne.

Stk. 3
a.
Formanden indtræder som medlem af Skolelederforeningens Repræsentantskab. Næstformanden er formandens suppleant til Repræsentantskabet.
b.
I kommuner med mere end 100.000 indbyggere indtræder ud over formanden også næstformanden som Repræsentantskabsmedlem.
c.
I kommuner med mere end 200.000 indbyggere vælges yderligere et repræsentantskabsmedlem pr. påbegyndt 100.000 indbyggere.
d.
Yderligere repræsentantskabs medlemmer og suppleanter vælges først blandt evt. tillidsrepræsentanter, dernæst suppleanter, derefter blandt medlemmer af afdelingsbestyrelsen.

Stk. 4
Alle valg gælder for 2 år fra 1. april i lige årstal.

Lokale afdelinger har mulighed for i de lokale vedtægter at aftale forskudt valgperiode for menige medlemmer af lokalbestyrelsen. Således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år med en valgperiode på to år, og den anden halvdel er på valg i ulige år ligeledes med en valgperiode på to år. Ved opgørelse af halvdelen inkluderes næstformanden, men ikke formanden.

Stk. 5
Bestyrelsen indkalder afdelingens erhvervsaktive medlemmer til en ordinær generalforsamling én gang årligt i januar kvartal.

Stk. 6
Skolelederforeningens hovedbestyrelse udarbejder et vejledende forslag til lokale vedtægter.
Lokalafdelingen vedtager i øvrigt selv sine vedtægter, der dog ikke må stride mod Skolelederforeningens vedtægter.

Stk. 7
Formanden for den lokale afdeling af Skolelederforeningen varetager i samarbejde med den øvrige bestyrelse den lokale aftaleret for løn- og ansættelsesvilkår for alle medlemsberettigede. 

Stk. 8
Repræsentantskabet sikrer økonomi til den lokale afdelings drift. Den lokale afdeling vil endvidere kunne opkræve selvstændigt kontingent til driften. Dette skal i så fald fremgå af lokalafdelingens vedtægter.

Stk. 9
Grupper af særligt ansatte kan efter hovedbestyrelsens beslutning danne landsdækkende faglige klubber.

§6A De lokale tværkommunale afdelinger af Skolelederforeningen
Stk. 1
Der kan, såfremt det vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlinger i alle de involverede kommuner, oprettes en afdeling bestående af flere kommuner.

Stk. 2
Den tværkommunale afdeling ledes af en bestyrelse bestående af:
Tillidsrepræsentanterne valgt på sædvanlig vis i de involverede kommuner, samt deres suppleanter.

Stk. 3
Den tværkommunale afdeling kan konstituere sig med formand og næstformand.

Stk. 4
Tillidsrepræsentanterne i en tværkommunal afdeling indtræder som medlemmer af Skolelederforeningens Repræsentantskab. Tillidsrepræsentanternes suppleant valgt i samme kommune er suppleant.

Stk. 5
Såfremt der i en tværkommunal afdeling er kommuner med mere end 100.000 indbyggere indtræder ud over tillidsrepræsentanten også TR-suppleanten som Repræsentantskabsmedlem.

Stk. 6.
Såfremt der i en tværkommunal afdeling er kommuner med mere end 200.000 indbyggere vælges yderligere et repræsentantskabsmedlem pr. påbegyndt 100.000 indbyggere.

Stk. 7
Yderligere repræsentantskabs medlemmer og suppleanter vælges først blandt evt. tillidsrepræsentanter, dernæst suppleanter, derefter blandt medlemmer af afdelingsbestyrelsen.

Stk. 8 
Alle valg gælder for 2 år fra 1. april i lige årstal.

Stk. 9
Bestyrelsen indkalder afdelingens erhvervsaktive medlemmer til en ordinær generalforsamling én gang årligt i januar kvartal.

Stk. 10
Tillidsrepræsentanterne varetager i samarbejde med den øvrige bestyrelse den lokale aftaleret for løn- og ansættelsesvilkår for alle medlemsberettigede i deres respektive kommuner.

Stk. 11
Repræsentantskabet sikrer økonomi til den tværkommunale afdelings drift. Afdelingen vil endvidere kunne opkræve selvstændigt kontingent til driften. Dette skal i så fald fremgå af den tværkommunale afdelings vedtægter.

§ 7. Tværkommunale formandsnetværk
Stk. 1
Repræsentantskabet beslutter efter indstilling fra hovedbestyrelsen foreningens opdeling i et antal tværkommunale formandsnetværk.

Stk. 2
Formand/næstformand for den lokale afdeling og tillidsrepræsentanter fra de tværkommunale afdelinger indtræder som medlem af det tværkommunale formandsnetværk.

Stk. 3
Det tværkommunale formandsnetværk driver sin egen virksomhed, og fastlægger selv mødefrekvens og forretningsorden.

Stk. 4
Det tværkommunale formandsnetværk har til opgave at iværksætte tværkommunale aktiviteter med udgangspunkt i de lokale ønsker. Hvis det er relevant, kan foreningens konsulenter inviteres til at deltage i de tværkommunale formandsmøder.

Stk. 5
Det tværkommunale formandsnetværks aktiviteter finansieres af midler fra de tilsluttede afdelinger.

Stk. 6
Et medlem af hovedbestyrelsen tilknyttes de tværkommunale formandsnetværk.

Stk. 7
Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer og principper for de tværkommunale formandsnetværks virke og opgaver.

§ 8. Repræsentantskabet
Stk. 1
Repræsentantskabet er Skolelederforeningens øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinært møde indkaldes af hovedbestyrelsen pr. mail med mindst 2 måneders varsel og samtidig meddelelse af foreløbig dagsorden. Punkter, som ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 6 uger før mødets begyndelse. Endelig dagsorden, det reviderede regnskab og skriftlig beretning skal være afsendt pr. mail til repræsentantskabets medlemmer senest 4 uger før mødets afholdelse (første mødedag medregnes ikke). Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober kvartal. I perioden fra 1. januar 2020 til 30. november 2021 følges overgangsordningen jf. § 8A.

Stk. 3
Ekstraordinært møde kan indkaldes af foreningens formand eller hovedbestyrelsens flertal, og skal indkaldes, når mindst 10 % af Skolelederforeningens medlemmer eller mindst 25 medlemmer af repræsentantskabet fremsætter skriftlig begæring herom over for  Skolelederforeningens hovedbestyrelse med angivelse af punkter, der ønskes sat på dagsordenen. Indkaldelse skal ske pr. mail med mindst 14 dages varsel, og mødet skal afholdes senest 3 uger efter kravets modtagelse (juli måned dog fraregnet).

Stk. 4
Repræsentantskabet består af
1. Formændene fra hver af de kommunale afdelinger, tillidsrepræsentanterne fra tværkommunale afdelinger samt valgte fra kommuner med mere end 100.000 indbyggere jfr. §6, stk.3 og §6A, stk. 5 og 6.
2. 2 repræsentanter fra hver af de faglige foreninger(DLF gruppe 1), som har mere end 100 ledermedlemmer
3. Skolelederforeningens hovedbestyrelse.
4. 1 repræsentant udpeget af Skolelederforeningen – Sydslesvig
5. 1 repræsentant fra de private gymnasiers grundskoleledere.
6. 2 repræsentanter for ledere ved specialundervisningsinstitutioner for voksne 
7. Efter retningslinjer besluttet af repræsentantskabet kan medlems- og overenskomstgrupper med mere end 20 medlemmer yderligere udpege en repræsentant Der vælges/udpeges suppleanter for repræsentanterne litra 1-7.

Stk. 5
På det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal i det mindste følgende punkter optages:
1) Valg af dirigent
2) Vedtagelse af forretningsorden for mødet
3) Formandens beretning
4) Godkendelse af regnskab
5) Indkomne forslag
6) Orientering om budget, samt:
-Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne
jf. §9 stk. 3.
-Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger
-Fastsættelse af kontingent, jf. §5
7. Valg, jf. §9 og §8, stk.6:
a. formand
b. næstformand
c. 6 hovedbestyrelses medlemmer
d. 2 suppleanter til
hovedbestyrelsen
e. 2 revisorer
f. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Stk. 6
Alle valg gælder for 2 år fra 1. december i ulige årstal – dog med undtagelse af valg til formand og næstformand. Valg til formand og næstformand i Skolelederforeningen gælder for 3 år fra 1. december. I perioden fra 1. januar 2020 til 30. november 2021 følges overgangsordningen jf. § 8A.

Stk. 7
Repræsentantskabet kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. (jf. dog §11 og §12). 
Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 5 medlemmer af repræsentantskabet begærer det.
Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv forretningsorden.

Stk. 8
Hovedbestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære repræsentantskabsmøderne, der i almindelighed er åbne for foreningens medlemmer.

Stk. 9
Alle valg til Hovedbestyrelsen bekendtgøres i foreningens medlemsblad.

§ 8A. Overgangsordning med forkortede valgperioder 
Stk. 1 
På repræsentantskabsmødet som afholdes i januar kvartal 2020 vælges 6 hovedbestyrelses medlemmer, 2 suppleanter til hovedbestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 8, stk. 5, nr. 7, lit. c-f. for en forkortet periode gældende fra 1. april 2020 til 30. november 2021. 
 
Stk. 2
Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde i januar kvartal 2021. Her vælges formand og næstformand jf. § 8, stk. 5, nr. 7, lit. a - b. for en forkortet periode gældende fra 1. april 2021 til 30. november 2021.

§ 9. Skolelederforeningens hovedbestyrelse
Stk. 1
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
1. Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin arbejdsform og forretningsorden, herunder konstituerer sig selv vedrørende nedsættelse af faste udvalg, ad-hoc-udvalg mv.
2. Næstformanden har under ansvar overfor bestyrelsen det daglige, politiske ansvar for økonomien.

Stk. 3
Skolelederforeningens repræsentantskab fastsætter frikøb, honorarer og øvrige vilkår for formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4
Alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen er valgbare til hovedbestyrelsen. Senest 8 uger før repræsentantskabsmødet indkalder Hovedbestyrelsen kandidatforslag ved opslag i foreningens medlemsblad.Der kan opstilles kandidater både før repræsentantskabsmødet og på selve mødet. Kandidatforslag er kun gyldige, når kandidaten personligt på mødet eller ved skriftlig erklæring har erklæret sig villig til at modtage valg. Kandidatforslag, som er indsendt senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse, påføres den endelige dagsorden.

Stk. 5
Hovedbestyrelsen vælger medlemmer til LC-Lederforums repræsentantskab samt andre repræsentationer.

Stk. 6
Hovedbestyrelsen vælger blandt repræsentantskabets medlemmer Skolelederforeningens delegerede til DLF’s kongres.

§ 10. Mistillidsvotum til hovedbestyrelsen
Stk. 1
Et forslag om mistillidsvotum til hovedbestyrelsen kan behandles på et lovligt indkaldt
repræsentantskabsmøde, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen, jf. §8, stk. 2 og 3 og bekendtgjort sammen med denne.

Stk. 2
Vedtager repræsentantskabsmødet forslaget, indkalder hovedbestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse inden 4 uger, skoleferier fraregnet, med nyvalg af hovedbestyrelse til Skolelederforeningen på dagsordenen. Den således nyvalgte hovedbestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den ordinære valgperiode som funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnte på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde to måneder eller mindre før afholdelsen af ordinært repræsentantskabsmøde, udskydes nyvalg dog hertil.

§ 11. Vedtægtsændringer
Stk. 1
Nærværende vedtægter kan kun ændres af repræsentantskabet på et ordinært eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og kun såfremt forslag herom er fremsat senest 6 uger før mødets afholdelse. For at en vedtægtsændring er vedtaget, kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for den. 

Stk. 2
Skolelederforeningens vedtægter må ikke stride mod DLF’s vedtægter.

§ 12. Skolelederforeningens opløsning
Stk. 1
Et forslag om opløsning af foreningen skal vedtages på et repræsentantskabsmøde, indkaldt efter de for ordinære repræsentantskabsmøder gældende regler, på hvilket mindst 2/3 af repræsentanterne stemmer for. Opnås der ikke 2/3´s flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse.

§ 13. Ikrafttræden
Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde 7. maj 2020 og er gældende fra vedtagelsen.

Vilkår for Skolelederforeningens repræsentantskab, formandsskab, hovedbestyrelse og sekretariatschef findes her